Udskriv

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd den 8. november 2018

Deltagere: 36 personer repræsenterende 24 foreninger.
Steen Edeling bød velkommen og efterfølgende valgtes Niels Hjortshøj som ordstyrer. Steen fremlagde følgende beretning fra Forretningsudvalget.
”Hjertelig velkommen til det halvårlige Repræsentantskabsmøde. Efter den fantastiske sommer, tyder alt på, at efteråret har indfundet sig, og at vi formentlig helt som vanligt, vil få en vinter, også i Trige.
I Fællesrådet har vi været til flere møder med kommunen, men først og fremmest har vi haft et møde, hvor kommunen kom her ud til os, og vi havde lejlighed til at drøfte en række af de store og små ting, som vi gerne vil have at kommunen tager sig af.
Den 26. september mødtes det samlede Forretningsudvalg (næsten) med tre repræsentanter for Teknik og Miljø, den såkaldte Mobilitetsafdeling, og jeg vil her gennemgå de punkter vi fik vendt;
Torvet ved Smedebroen. Det blev aftalt, at vi melder ind via app’en til kommunen der så kan reagere på de skæve betonklodser. M.h.t. reklamesøjlen så er det noget mere vanskeligt, da den rent faktisk er stillet til rådighed af et privat firma AFA. Da det er konstateret, at den rent faktisk ikke bruges, vil kommunen arbejde videre med firmaet for at få den fjernet.
Gadekæret ser ”sølle” ud. Henny tager kontakt med skolen, da de tidligere har lovet at hæve vandstanden og have mere fokus på området. Ligeledes vil vi gerne i dialog med skolen om parkeringen på Bjørnshøjvej.
Vi vil gerne have etableret et busstop på Høgemosevej ved industrien, og det er aftalt at vi tager direkte kontakt til trafikafdelingen.
Rema krydset ER kommunen klar over, vi gerne vil have gjort noget ved. MEN kommunen ser krydset som en del af den samlede trafikafvikling på Randersvej, og er mere indstillet på håndtering af trafikken på Randersvej. De ser en nedsættelse af hastigheden gennem Trige på Randersvej som en mulighed. Kommunen skønner ikke at det er realiserbart at lave lyskryds eller andet i Rema krydset, dels ud fra de fysiske forhold og dels i forhold til kommunens samlede økonomi. De er indstillet på at se nærmere på den samlede trafik på Randersvej, og vil i første omgang tage initiativ til at der bliver lavet en aktuel trafik- og hastigheds måling på stedet. Den seneste trafikmåling er fra 2016, og lavet nord for Langagervej (Den Japanske Have) som viste 6.700 køretøjer i døgnet. (ikke specificeret). Når disse målinger er lavet, vender kommunen tilbage til Fællesrådet med henblik på en snak om, hvad der kan gøres.
Tunnelen under Randersvej er misligholdt og ikke egnet for folk med barnevogne, kørestolsbrugere, cykelanhænger eller lign. Det er nu aftalt, at kommunen laver ramper på trinnene på den østlige side, og at de bliver i en bredde så både kørestolsbrugere, cykeltrailere og barnevogne kan benytte stedet. Der bliver ligeledes bestilt en gang maling af tunnelen. Den endelig tidsramme er ukendt.
Vi har også talt om fortove ved busstopstederne dels ved Bærmosevej/Bærmosehøjen og dels ved Holmkærvejs sydlige ende. Kommunen er ikke indstillet på at lave ekstra fortov ved Bærmosevej, da der
[2]
umiddelbart ikke er noget stisystem en evt. forlængelse af fortovet ved busstoppet kan ”hægtes” på. De er dog indstillet på, at såvel det østlige som det vestlige busstop på Holmkærvejs sydlige del, forlænges og ”hægtes” sammen med eksisterende stisystem. Tidshorisont formentlig primo 2019.
Yderlige har vi talt om beskæring af beplantning ved Smedebroen – Trige Centervej og ved Smedebroen – Bjørnshøjvej. Kommunen henholder sig til, at der er tale om private grundejere som man ikke kan skride ind overfor. Fællesrådet vil derfor i al stilhed så blot sige til alle grundejere i Trige og Ølsted, at de bør overveje deres beplantningshøjde hvis de har hæk og lign. ud til vejkryds!
Og sidst men ikke mindst er vi blevet bekendt med, at grunden hvor Bakkegårdens møbler tidligere havde til huse nu er udstykket, og fire grunde er sat til salg. Kommunen har givet tilladelse til, at to af disse grunde kan have fælles udkørsel til Bjørnshøjvej, de to øvrige til Peter Vilkens Vej.
Hvis jeg skal komme med et samlet resume af samarbejdsmødet, så må det være, at vi møder megen forståelse, men noget mindre handling! Som mangeårig samarbejdspartner med kommunen, dels som formand for Fællesrådet, og dels tidligere i Skolebestyrelsen, er det min erfaring, at SÅDAN ER DET, og så må man bare klø på og have bunker at tålmodighed!
Ud over disse mange ting, har Fællesrådet sendt høringssvar til kommunen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Vi havde her et fint samarbejde med skolebestyrelsen. Efterfølgende blev der så meldt besparelser ud på dagtilbudsområdet, hvilket igen fik os til tasterne. Svaret fra rådmanden er lagt ud på Fællesrådets hjemmeside, i svaret garanterer rådmanden, at forholdene for børnene og børnefamilierne i forhold til pasningstilbud ikke er forandret, men at der udelukkende er talte om en ledelsesmæssig besparelse!
Fællesrådets opgave er at være kontaktorgan i forhold til Aarhus Kommune. Da vi i løbet af sommeren blev bekendt med, at der er sat et projekt i gang med at se på en udvidelse af E45, valgte vi dog at gå ind i sagen. Projektet kører i Vejdirektoratet under Trafikministeriet, og vi skrev til dem, at vi gerne vil have, de medtager muligheden for at etablere støjværn mellem E45 og Trige. Der er i sidste uge modtaget materiale som skal danne grundlag for det videre arbejde. Materialet bliver lagt på Fællesrådets hjemmeside.
Fællesrådet deltager også fortsat i det såkaldte Tryghedsnetværk. Det er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi. De laver løbende aktuel statistik om kriminalitet og ikke mindst indbrud i vores område, og i nummeret af Treklang op til sommerferien fik vi bragt de aktuelle statistikker. Alt tyder på, at vi er inde i en stille periode med indbrud, men stadigvæk ser vi enkelte indbrudssager i vores nabolag. De der er nærmest til at gøre det svært for indbrudstyvene er os selv, v. Ved at være en årvågen nabo, og sikre vores bolig ordentlig, kan vi forhåbentlig komme endnu længere ned i statistikken.
Der er ikke noget nyt i forhold til NCC og deres planer med en ny fabrik.
Jeg skal undlade at komme med en lang tale om Letbanen, men blot konstatere, at den da næsten er kommet i gang. Kun fremtiden vil vise om den bliver en succes eller en Århushistorie.
Treklang er vores allesammens blad. Et af argumenterne for at vi får tilskud fra kommunen til Fællesrådet, er at vi udgiver et fælles blad. Vi har derfor besluttet, at vi fremadrettet giver 500,- kr. pr. bladudgivelse til Treklang fra Fællesrådet, også for at styrke bladet, der fortsat er ramt af en tilbagegang af annoncer.
[3]
Sluttelig kan jeg oplyse, at Tilst Køreskole gerne vil til Trige, og de har i 1. omgang lejet Fællesrådets lokale på Trige Søndergård, så de kan påbegynde teoriundervisning straks efter nytår.”
Der var ikke mange bemærkninger til beretningen, men kun gode råd til, hvordan de tiltag der er i gang kan løses, nu afventer vi så, at det der blev lovet på vores møde med kommunen bliver ført ud i livet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beboere på Holmkær nævnte, at der sker nedfald af eet eller andet på biler, tage og vasketøj. Man mistænker NCC for at være ”synderen” men det er uhyre vanskeligt at placere et ansvar, det kræver meget håndfaste beviser som, tidspunkt, hvor, varighed. Der skal i givet fald rettes henvendelse til Aarhus Kommune, som har tilsynspligten. Der klages også over tiltagende støj fra lastbiler på Vestermøllevej.
Sidste trafiktælling er fra 2013, så der er mulighed for, at trafikken er steget siden da. Mit til trafik, har Fællesrådet i høringssvar i forbindelse med udskiftning af NCC anlæg foreslået, at der etableres udkørsel til Høgemosevej i stedet for, som nu, til Vestermøllevej.
Der er beboere i området, som stadig bruger containerpladsen bag brugsen, selvom containerne er fjernet. Sidst er en sofa efterladt der. Ubegribeligt, at ”nogen” synes det er ok bare at lade andre sørge for, at få fjernes ens affald.
På mødet blev fremlagt et opslag, som er sat op flere steder i Trige. Det er ikke noget Fællesrådet har modtaget, men Steen undersøger det. Det omhandler det grønne areal ved Plejeboligernene/Smedebroen. Der er åbenbart kræfter i gang for at få det udnyttet til ”offentlig” park.
Efter at have konstateret, at der ikke var mere at tale om, takkede ordstyreren for god ro og orden, og der blev bragt forfriskninger ind.
Ref.: Henny Hansen.

Udskriv

VVM E45 Århus-Randers

VVM Rapport E45 Aarhus-Randers

Udskriv

Sammenlægning af dagtilbud- svar fra Thomas Medom

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C
Trige-Ølsted Fællesråd
Att: Steen Edeling, formand

Kære Trige-Ølsted Fællesråd
Tak for jeres brev af 1. oktober 2018 om sammenlægningen af Lisbjerg Dag-tilbud med Trige-Spørring Dagtilbud. Sammenlægningen af de to dagtilbud er en del af det budgetforlig, som 28 ud af 31 af byrådets medlemmer indgik den 21. september 2018.
Jeg kan forstå, at beslutningen har skabt utryghed og frustrationer. Det er selvfølgelig ikke rart. I beskriver flere bekymringer. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i de enkle problematikker. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at sammenlægningen af dagtilbuddene ikke har betydning for, hvor børnene i Lisbjerg og Trige-Spørring kommer til at gå i daginstitution. Der er tale om en ledelsesmæssig sammenlægning, og vi ændrer ikke på reglerne for anvis-ning af pladser til vuggestue og børnehave. Forliget ændrer heller ikke på antallet af institutioner. Kun på hvordan disse institutioner ledes.
Børn der bor i Lisbjerg vil som udgangspunkt få tilbudt en plads i anvis-ningsdistrikt Lisbjerg. Mens børn der bor i Trige eller Spørring som ud-gangspunkt vil få tilbudt en plads i anvisningsdistrikt Trige-Spørring. Det er de regler der gælder i dag, og det ændrer budgetforliget ikke på.
Såfremt det ikke er muligt at finde en plads i anvisningsdistriktet vil det på-gældende barn få tilbudt en plads i det garantidistrikt, som barnet bor i.
Børn og Unge forsøger altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt eller på forældrenes vej til og fra arbejde. Det er ligeledes de samme regler som i dag. Ligesom garantidistrikterne er de samme som i dag.
Hele vejen gennem budgetforhandlingerne har jeg kæmpet for at undgå besparelser tættest på børnenes og familiernes hverdag. Personligt er jeg derfor meget tilfreds med de dele af forliget, der – trods et væsentligt spare-krav til Børn og Unge - stort set er uden besparelser på de børnenære om-råder, såsom pasning, undervisning, SFO og fritidstilbud.
Ved at sammenlægge 14 dagtilbud til 7 dagtilbud opnår vi en besparelse på administration og ledelse, som vi ellers skulle have fundet tættere på børne-nes hverdag. Derfor har vi valgt sammenlægningen.
Med venlig hilsen
Thomas Medom

Udskriv

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i Trige Forsamlingshus

Torsdag den 8. November 2018 kl. 19.30

D a g s o r d e n

      1. Valg af dirigent

  1. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

  2. Behandling af indkomne forslag

  3. Debat

  4. Eventuelt

Er der forslag I ønskes behandlet eller ting I synes der er behov for at drøfte på Repræsentantskabsmødet skal forslag eller emner være formanden i hænde senest tirsdag den 25.oktober 2018 på adressen – Steen Edeling, Bærmosevej 1, 8380 Trige eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Husk I har 2 medlemmer i repræsentantskabet, mød op og vær med til at bestemme, hvad der skal ske i vores lokalområde.

Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding

senest 1. November 2018 til Steen Edeling: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Henny Hansen: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Venlig hilsen og på gensyn

Trige – Ølsted Fællesråd

Forretningsudvalget

Udskriv

Generalforsamling Trige Søndegård

Den selvejende institution Trige Søndergård

Generalforsamling den 19. september 2018 kl. 19.00

 I Fællesrådets lokaler på Trige Søndergård

 Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formand

Ole Andersen, Trige Møllevej 206 eller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 15. sept.

Alle der er interesserede i at Søndergård forbliver på lokalområdets hænder efter 2019

Kan støtte bestyrelsen ved at møde op og deltage i debatten om, hvordan det kan lade

sig  gøre.    

Vel mødt

Bestyrelsen