Udskriv

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD D. 30. MAJ 2017.

Fremmøde; 31 personer.
Afbud: 4 personer
Formand Steen Edeling bød velkommen.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Udvalgsberetninger til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Forretningsudvalget
På valg: Peter Koberg og Thorsten Ericson
Valg af suppleanter
På valg: Annette Kjær Lange og Ingerlise Jensen
Valg af revisor
På valg Jørgen Johnsen
8. Eventuelt.
1. Niels Hjortshøj valgtes som ordstyrer.
2. Ingen nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning.
”I april havde Henny og jeg lejlighed til at deltage ved et møde hvor Århus Kommune fortalte om planer og udvikling frem mod år 2050! Personligt vil jeg være omkring 93 år, så det er jo nok ikke sikkert det er noget man (jeg) får set virkeliggjort!
Man forventer, at kommunen vokser med ca. 6000 mennesker pr. år og at ca. halvdelen af dem bosætter sig i den nordlige del af kommunen, dvs. først og fremmest Lisbjerg og Nye! Der snakkes meget om ”fortætning”, i den nuværende midtby, altså flere højhuse. Det er også kommet frem, at der så småt snakkes om en ny skole i Nye, men fra en sådan beslutning tages, til den står færdig vil der gå ca. 5 år.
Det mest bemærkelsesværdige vi så på mødet var dog nok, at der på et kort var indtegnet linjeføringen for Letbanen, og den gik helt til Trige!
Udviklingen i Trige står heller ikke stille: Der er kun 6 ledige grunde på Bærmosehøjen, og selv på de såkaldte ”storparceller” er byggeriet gået i gang. Adgangen til de nye rækkehuse bliver via en nyetableret vej, ”Pilehegnet”. Andre nye veje i Trige er ”Rødlervænget” og Blålervænget” På den østlige side af Randersvej (Byhøjtoften og Byhøjengen) er der også kommet gang i husbyggerierne. Grundene lå byggemodnet et stykke tid, men efter snakken omkring en evt. lufthavn forstummede, er der solgt en del grunde. Et hus er færdigt og taget i brug og yderlige to er under opførsel. Angiveligt er der solgt 11 grunde og yderligere er 2 reserveret.
I Ølsted ser vi, at der bygges så der sker også noget nyt.
Kloakeringen og separationen af regnvand, fortsætter gennem ”det gamle” Trige og arbejdet når angiveligt Smedetoften omkring september i år.
2
Et andet projekt er ændring af vejstatus for en række veje i området. Århus Kommune overvejer at varsle op mod 900 veje om deres fremtidige ”vejstatus”. Kort fortalt handler det om at fortælle grundejerne langs disse veje, at de fremover skal være såkaldte ”privat fællevej”, hvor det er husejerne langs vejen der overtager vejvedligeholdelsen. Blandt de veje i vores område der tænkes ændret er Hjulgårdsvej, Gartnerparken, Peter Vilkensvej og Høgemosevænget. Det er naturligvis meget vigtigt at man er opmærksom på i hvilken stand en sådan vej overtages. Jeg vil gerne opfordre ALLE til at etablere grundejerforeninger, så man har ”fælles fodslag”, når og hvis man kommer i den situation at man skal overtage vejforpligtigelserne.
Senest har vi modtaget brev fra Århus Kommune omkring firmaet HCS. De ønsker (igen) at udvide deres aktiviteter på Høgmosevej. Beboere i tilknytning til adressen har modtaget direkte besked. Jeg skal opfordre alle til at gøre relevante indsigelser til Kommunen, og vil understrege at virksomheden fortsat er placeret oven på vandreserver der skal være med til at dække borgerne behov for rent vand mange år frem.
Fortovet langs Lergravvej er nu efter mange års ønske etableret. Det har været en meget lang kamp med kommunen for at få dette igennem, men trods dette vil jeg gerne takke Århus Kommune og vil samtidig gøre opmærksom på, at vi også fremadrettet vil presse på for forbedringer i Trige og Ølsted.
Århus Kommune har varslet, at de trækker en række aktiviteter væk fra Trige Søndergaard. Åbenbart for at samle alle aktiviteter på Bakkegårdsskolen.
Skoleleder Torben er tilstede i aften, og jeg har aftalt med ham, at han i forlængelse af beretningen får lejlighed til at fortælle om planerne for Bakkegaardsskolen.
Et par ord om vores blad TREKLANG. Det er nu lykkes at indgå et samarbejde med Menighedsrådene i Trige, Ølsted og Spørring, så vi fremover udsender Treklang som et fællesblad for såvel Fællesrådet som Menighedsrådene. Bladet bliver omdelt inden Pinse og vi er selvfølgelig meget spændte på, hvordan fornyelsen vil blive modtaget. Bladet giver nu et samlet billede af aktiviteter i hele området.
Samarbejdet kører foreløbig indtil udgangen af 2018, hvor vi sammen med Menighedsrådet vil evaluere processen.
Samarbejdet giver naturligvis også nogle økonomiske fordele, så vi altså har fremtidssikret udgivelsen af Treklang mange år frem.
”Kulturby 2017” har ikke ligefrem fyldt en hel masse for borgerne i Trige og Ølsted, MEN jeg vil gerne nævne, at det lykkedes at samle 257 borgere til ”spis sammen” arrangement i Den Japanske Have først i april. Der blev serveret spændene mad og spillet nogle musikalske indslag, men først og fremmest var der rigtig mange mennesker der på tværs havde en hyggelig aften.
Husk at der hver 2. torsdag er mulighed for lokalt at ”spise sammen” i Oasen
Mølleparken 1 og Ølsted Borgerforening delte årets pulje af blomsterløg. Her i Trige er løgene plantet omkring træerne langs Vestermøllevej, jeg ved ikke, hvor der er plantet i Ølsted. Men en stor TAK for indsatsen, som er et bidrag til forskønnelse af vore områder. Skulle andre have lyst til at forskønne deres områder, så er fristen for ansøgning den 6. juni. Send et par ord til Henny så bliver det videreekspederet. ”
3
Under bemærkninger til beretningen fortalte Jørgen Johnsen, at man i Ølsted har nedlagt forårsløg ved indfaldsvejene til byen.
På forespørgsel angående genansøgning om miljøgodkendelse fra HCS kunne formanden oplyse, at Fællesrådet har indsendt høringssvar hvori vi gør opmærksomme på, at arealet der søges miljøgodkendelse for, stadig ligger ovenpå de vandreservoir der skal beskyttes, og at HCS har problemer med at overholde gældende påbud om oprydning omkring deres arealer på Høgemosen.
Der efterlyses trafikregulerende foranstaltning i krydset Randersvej/Lergravvej/Pannerupvej, hvor der er problemer specielt i morgen og aftentrafikken. Problemerne ventes at stige, da udbygningen af arealerne på østsiden af Randersvej nu er påbegyndt. Her er naturligvis også bekymringer omkring skolevejen. Fællesrådet er opmærksomt på det, og tager det med på augustmødet i Aarhus Kommune.
For andet år i træk har anlægsgartnerne, der passer plænen ved Smedebroen, klippet de mange forårsløg ned, før de har samlet kræfter til blomstring i 2018. Vi har påtalt det hos pedellen på Bjørnshøj og lederen af Bjørnshøj, uden resultat. Man skulle tro, at anlægsgartnere ved, hvordan man behandler planter optimalt, men det er åbenbart ikke tilfældet. Næste trin er en henvendelse til Aarhus Kommune, hvor vi vil gøre opmærksomme på den manglende professionalisme fra gartnernes side.
Som formanden nævnte i beretningen vil kommunen opsige deres lejemål på Trige Søndergård.
Skoleleder Torben Melvin kunne bekræfte, at man i september påbegynder en udbygning/ombygning/renovering af Bakkegårdsskolen, til den nette sum af 12.mio. kr.. Det skal give plads til, at fritidsklubben og SFO klubben kan være på skolen i stedet for i eksterne lejemål.
Arbejdet forventes færdigt til august 2018.
Hvad der så skal ske med Søndergård står hen i det uvisse, da det ikke vil være muligt at få økonomien til at hænge sammen uden huslejen for de lokaler, som kommunen betaler. Der blev givet udtryk for nogen frustration over, at de gode faciliteter som Søndergård kan tilbyde ikke skal benyttes.
Torben Melvig kunne også fortælle, at der for 1½ år siden blev nedsat et lederråd bestående af bl.a. repræsentanter for institutioner og SSP. Bevillingen på ½ mio./år kan bruges til aktivitet blandt børn og unge og giver mulighed for hurtig indgriben, hvis der opstår uro blandt de unge. Sidste år er der brugt midler til bl.a.
- Creaværksted
- Ungefestival
- Multiidræt
- 7. kl. har været på weekend med Trænerspiren som har til formål at gøre unge interesseret i en lederuddannelse, der kan komme ungegrupper til gavn. Foreløbig er der 20 interesserede.
- Unge fra Trige – Whired – har fået støtte til et projekt, hvor de har udviklet en ”dims” til oprulning af mobilledninger. I en konkurrence, udskrevet af Mind Your Own Business, vand de unge Æresprisen for deres projekt med ordene ”I år går prisen for Innovation og Nytænkning til en mikrovirksomhed med ambitiøse drenge, der ikke er bange for at tænke stort”.
- Der arbejdes på at få lavet en skaterbane et sted på skolens område.
4
Ja, der sker faktisk mange ting på skolen, som det omkringliggende samfund ikke hører om, undtage hvis man har skolesøgende børn. Det kunne jo godt være, at ”folk i Trige” også gerne ville høre om de spændende ting der foregår i skoleregi.
Torben Melvig roste det gode samarbejde der er mellem lokalområdes institutioner, ST 70, KFUM spejdere og skolen.
Der arbejdes på at få en Multibane ved Grundejerforeningen Bærmosehøjen. Desværre kom de der skulle fortælle om planerne ikke, men mon vi ikke hører mere til den historie.
4. Regnskaber for Trige-Ølsted Fællesråd og Treklang enstemmigt godkendte.
5. Ingen nedsatte udvalg.
6. Ingen indkomne forslag
7. Genvalg til Peter Koberg og Thorsten Ericson
Genvalg til Annette Kjær Lange. Var desværre ikke mulighed for at få endnu en suppleant.
Genvalg til revisor Jørgen Johnsen
8. Under eventuelt blev der spurgt ind til, om der er uro blandt de unge i byen. Det kunne der svares benægtende på, der er ikke rejst sigtelser blandt unge i Trige det sidste år.
Anne Marie fra biblioteket nævnte, at det flyder med affald omkring containerne på P-pladsen bag Brugsen. Henny tager kontakt til AffaldVarme.
Ole Andersen kunne oplyse, at alle containere til opsamling af glas og papir, bliver fjernet 1. oktober, når det nye affaldssystem tages i brug.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og der serveredes et lettere traktement.
Ref.: Henny Hansen
5.juni 2017.

Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde 17_11_2016

Formand Steen Edeling kunne byde velkommen til det store fremmøde.

Niels Hjortshøj valgtes som ordstyrer og kunne straks give ordet videre til formanden for følgende beretning

”Beretning november 2016.

Velkommen til det halvårlige Repræsentantskabsmøde. Vedtægterne tilsiger vores halvårlige møder, men det er måske en overvejelse værd om det skal fortsætte med dette. De store nyheder hvert halve år er det svært at komme med. Det kræver en vedtægtsændring, og det skal vi måske overveje.

Lidt nyt er der dog at berette. Grunden hvor der tidligere. Var vendeplads for bybussen er købt af Trige Menighedsrådet, og jeg forventer de vil bruge den til p-plads. På den måde bliver der bedre forhold for besøgende til Sognegården, og færre biler der holder på vejen.

Fællesrådet har taget kontakt til Menighedsrådet om et muligt samarbejde mellem vores udgivelse af Treklang og Kirkebladet. Vi har haft en god snak, og arbejder videre med projektet.

På dette møde er der IKKE VALG til Forretningsudvalget. MEN jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå et slag for, at I alle tager en opfordring med hjem til jeres foreninger og kigger jer om efter yngre kræfter til at træde ind i Fællesrådet. Personligt har jeg nu siddet en årrække i Fællesrådet, og gennemsnitsalderen i Forretningsudvalget er efterhånden noget høj. så find de unge friske kræfter frem så vi kan bibeholde et Fællesråd.

Århus Kulturby 2017 glæder vi os til. I skrivende stund er der ingen konkrete arrangementer i den anledning i Trige, men vi kan håbe at det lykkes at fået par dråber på os her i området. ”når det regner på præsten,” osv, osv..

Midtbyen i Trige har været gravet op til den store guldmedalje. Arbejdet med nye kloakledninger må vi forvente tager yderligere en rum tid. Det skyldes separering af kloak og regnvand, og arbejdet vil nok tage yderlige et års tid.

Et arbejde vi til gengæld ikke har set så meget til er fortovet på Lergravvej. Vi har spurgt kommunen, og svaret er at det ER på vej, men i en proces hvor der mangler nogle formelle godkendelser hos bl.a. politiet.

For et par år siden havde nogle udfordringer i forhold til en evt. miljøgodkendelse til et genbrugsfirma. Vi kan konstatere, at NCC har indgivet ansøgning til kommunen om ibrugtagning af et ”nyt” anlæg. Der er rent faktisk tale om et anlæg, som man har købt og vil genopføre her i Trige. Kommunen har åbenbart lært af den forrige sag, og har i 1. omgang IKKE givet tilladelse, men tværtimod pålagt NCC at lave en VVM undersøgelse på projektet. HVIS firmaet rent faktisk får lavet en sådan undersøgelse, vil det være tidspunktet for at komme med indsigelser. Tilladelse til mere forurenede virksomhed, med de deraf afledte ulemper for borgerne i området, finder jeg meget uheldig, og vi vil i Fællesrådet følge processen tæt.

Thomasminde har været i alles søgelys gennem et par år eller mere. Angivelig er projektet dødt og de såkaldte visionære politikere i byrådet i Århus må affinde sig med den nuværende Århus Lufthavn.

Letbane arbejdet skrider planmæssigt frem, og opstarten i foråret 2017 er ikke usandsynlig længere.

Samtidig kan vi se frem til ibrugtagning af det nye anlæg på forbrændingen i Lisbjerg. Århus Kommune fortæller, at de HAR taget højde for den øgede trafik til Lisbjerg, og at de HAR planlagt for en ny Høgemosevej. Men hvornår den ser dagens lys er stadig ukendt.

På dagens møde er der kommet forslag om en fælles fastelavn i Trige. En rigtig god ide, men ikke noget som Fællesrådet kan stå for, men lad os tage en snak om det lidt senere på aftenen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Herefter var der spørgsmål og debat.

Hvis menighedsrådet etablerer en P-plads, vil den være omfattet af privatretlig regler, dvs. at der kan opstilles skilte med eventuelle begrænsninger for parkering.

Der er bekymring for, at kørsel med den megen halm der skal bruges på det nye anlæg i Lisbjerg, vil belaste vejene. Kun fremtiden kan vise om bekymringerne er berettigede, men det er klart, at en ny Høgemosevej vil være en klar forbedring. Der er tvivl om chaufførerne vil køre den lange omvej fra motorvejen over Ikea rundkørslen til Lisbjerg.

”Forslag til fælles Fastelavns- og juletræsfest for alle i Trige, i Trigehallen.

2017 er kulturår, og vi kan med fælles arrangementer vise, at landsbymiljøet i Trige er i positiv udvikling og ikke afvikling.

Formålet med forslaget er, at alle kan samles og deltage i begivenhederne, og dermed undgår, at der afholdes små fester rundt i byens institutioner og grundejerforeninger, hvor kun en begrænset del af borgerne kan være med.

Her tænkes også på det pres, som forældre er ude for, når børnene gerne vil være med flere steder.

Foreningerne i byen vil kunne løfte byrden sammen og via samarbejde komme tættere på hinanden.

Den til tider kvartermæssige opdeling der har været gennem flere år, vil kunne opblødes og især tilflyttere kan komme med i et fællesskab via disse events.”

Der udspandt sig en længere debat om forslaget, dels om nødvendigheden af et sådant arrangement dels om hvordan det kan stables på benene og hvem der skal gøre det. Nogle mente, at der allerede er nok arrangementer, og at der er plads til flere på disse. Konklusionen blev, at eventuelle interesserede kan henvende sig til Bodil Nielsen. Fællesrådet er ikke afvisende overfor at yde et økonomisk tilskud.

Debat med gode råd om hvordan letbanen skulle have løst overkørselssporet i Lisbjerg og om det pågående arbejde med vejen gennem Lisbjerg.

I samme forbindelse rundedes busdriften. Trige får igen halvtimedrift på hverdage og timedrift på søn og helligdage når letbanen starter op i maj 2017. Der bliver lavet P-plads ved skolen i Lisbjerg og man kan herfra tage letbanen til Aarhus. Det er dog mere fordelagtigt at tage bussen til AUH Skejby hvor man kan komme med letbanen hver 10ende minut.

Udbedring af Ølstedvej fra Høgemosevej til Randersvej skulle være undervejs, men der foreligger ikke noget konkret svar på vores forespørgsel.

Henny Hansen, 17-11-2016

Udskriv

Referat fra Repræsentantskabsmøde november 2015

Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd. November 2015.

28 af foreningens medlemmer var mødt op til mødet, som indledtes med velkomst og herefter valg af dirigent. Niels Hjortshøj, Ølsted Menighedsråd valgtes og sørgede for at styre talerækkefølge og i øvrigt lede mødet.

Formandens beretning:

Velkommen.

Ikke siden den 21. maj har vi været samlet i Repræsentantskabet, så det er en glæde at ønske jer alle velkommen til årets ”2.halvleg”. Igen et flot og stabilt fremmøde.

Det forløbne halve år er uden dramatiske højdepunkter her i Trige, og det skal man i disse tider nok være glad for.

Århus Kommune har gennem det seneste halve år sendt indbydelser til høringer og møder inden for en række områder. De har indbudt til møder om MEDBORGERSKAB, LETBANE og om den fremtidige BOLIGPOLITIK. Alt sammen spændende emner som vi og medlemsforeningerne har haft mulighed for at deltage i. Kommunen har lagt megen energi i MEDBORGERSKAB, men hvis jeg skal udtrykke det lidt firkantet, så handler det i bund og grund om at vi skal være der for hinanden, og det er det jo rigtig svært ikke at være enige i. Om det så kræver en stor plan fra kommunen side er nok mere tvivlsomt, men man kan jo sige det nok ikke skader!

I begyndelsen af oktober deltog Henny Hansen og jeg i det årlige møde hos Trafik & Veje. Vi hørte om området økonomiske ramme som er på ca. 30 mil. kroner som typisk skal gå til mindre projekter rundt om i Århus Kommune. Vi kunne konstatere, at stort set hele rammen var der disponeret over, men vi undlod ikke endnu en gang at gøre opmærksom på, at vi har en række ting vi gerne vil betænkes med i vores område. Efter mødet har vi endnu en gang skriftligt fremsendt vores prioriteringer, der tale om 1) trafikdæmpende foranstaltninger på Randersvej (Rema-krydset) og 2) en gangsti/fortov langs Lergravvej. Eet kontant udbytte var der af mødet. Det er lykkes os at få en aftale med den såkaldte områdekoordinator så hun den 2. december kommer en tur til Trige hvor vi får lejlighed til at uddybe vores ønsker.

Senere i oktober var vi også til møde med ”Teknik & Miljø” hvor vi blev præsenteret for de seneste udviklingsplaner for Århus Kommune. Der er ikke nye tiltag konkret omkring Trige og Ølsted, men naturligvis bliver vi meget kontant ramt at de forandringer der sker i forhold til Letbanen og udbygningen af Lisbjerg. Det var en aften med mange tal og bl.a. forudsiges det, at Århus Kommune frem til 2030 bliver forøget med indbygger svarende til en by på størrelse med Horsens Kommune (50.000), så der er noget at planlægge for!

Henny Hansen har skrevet en artikel om Letbanen som kommer i næste nummer af Treklang, og aviserne har bekendtgjort, hvilke mulige senarier der ligger foran os. Linje 1A bliver med al sandsynlighed nedlagt. En del af finansieringen af Letbanen består i at nedlægge busruter, og derfor ligger det nok til højrebenet, at linje 1A synger på sidste vers. Hvad alternativet bliver, ved vi ikke, men de ansvarlige ER klar over, at der skal være et alternativ, om det bliver intensiv busdrift mellem Trige og Lisbjerg eller andet, kan vi kun gætte på. Alt om den fremtidige busdrift bliver sendt i høring efter nytår, og jeg vil opfordre alle medlemsforeningerne til at spille ind og komme med deres mening om planerne, men først og fremmest at sende god konstruktive forslag ind til en passende dækning af transportbehovet for borgerne i Trige og Ølsted.

Og så til noget helt andet! Separering af vand. Henny har haft kontakt ind til Aarhus Vand, og de forventer, at den samlede planlægning er færdig inden årets udgang. Når man går over til detailplanlægningen, vil borgerne blive inddraget, og der vil blive inviteret til borgermøder rundt i kommunen. Forventet anlægs år for Trige er 2019/2020.

Treklang er vores alle sammens blad. Det er formelt Fællesrådet, der står for det, men i bund og grund, er det jo alle medlemsforeningerne, der er medejere af det. Det vil være rigtig dejligt om I alle i større grad vil benytte jer af det og sende indlæg ind som kan blive bragt til information både for jeres egne medlemmer, men også for øvrige beboere i Trige og Ølsted. Jo mindre tekst der bliver sendt ind, jo større del bliver til billeder, og det er jo ikke en ny udgave af ”Billedet Bladet” vi ønsker at udgive!

I vores moderne verden er Fællesrådet jo også på de sociale medier, eller næsten da. Vi har en hjemmeside som ærlig talt virker noget støvet, men vi arbejder med det, og vil gerne bede jer om også at bruge hjemmesiden. Send os billeder og tekst, så kan vi være linket til at få det på Fællesrådets hjemmeside: http://www.trige.dk/ .

Sluttelig vil jeg fortælle, at vi er blevet kontaktet af foreningen ”at redde liv”, som er en forening der med hjælp fra donorer skaffer midler til opsætning af hjertestartere. En hjertestarter der sættes op i det åbne byrum skal både sikres, vedligeholdes og etableres. Alt i alt vil det løbe op i små 30.000 kr.

Jeg har forleden fået oplyst, at pengene ER indsamlet, og vi kan i løbet af kort tid forvente, at hjertestarteren bliver opsat og monteret oppe ved Rema 1000, der lægger husvæg og strøm til installationen. ”at redde liv” sætter ikke bare hjertestarteren op, de sikre også, at den bliver vedligeholdt i ikke mindre end 8 år. Fællesrådet har bidraget med 1000,- til projektet, så vi nu i Trige har en hjertestarter som vi kan komme til døgnet rundt.

På vegne af Forretningsudvalget

Steen Edeling, formand.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Dog var der kommentarer om hjertestarteren, som man mente skulle placeres midt i Trige, men REMA 1000 har velvilligt stillet sig til rådighed med strøm og mur til den, så derfor er det den valgte placering. Der var enighed om, at det er vigtigt, der bliver ”annonceret” at den er der.

Under debat blev følgende emner debatteret:

-       Trafikregulering af krydset Randersvej/Pannerupvej/Lergravvej

-       Lys langs Holmkærvej

-       Ændring af linie 1A, i Ølsted er man bekymret for deres busforbindelse

-       Skolebus fra Ølsted til Lisbjerg

-       Ny vej fra Søftenvej til Affald Nord

-       Opsætning af affaldsbokse ved stoppesteder.

-       Evt. ændring af skoledistrikter

-       Utilfredshed med, at der skal bruges penge på lufthavnsproblematikken og letbanen.

Bakkegårdsskolen, Helhedsplanen for Trigeparken og præst Peter Viuf har gang i projekt ”Rethink landsbyen”, som skal være Triges bidrag til Kulturby 2017. Planen er, at det skal kobles til Børnekulturugen. Projektet skal indeholde aktiviteter der binder Trige sammen. Der ansøges om midler, fra den pulje der er til rådighed i forbindelse med Kulturby 2017.

I løbet af foråret bliver der indkaldt til Temaaften. Så gå i tænkeboksen rundt i de små hjem og foreninger, måske ligger der gemt gode ideer til en aktivitet.

Der var stor talelyst, men alt godt har en ende, og der skulle jo også indtages lidt mad og drikke til de efterhånden tørre ganer. Ref.: HEH

Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd den 12. maj 2016.

Trige-Ølsted Fællesråd afviklede det halvårlige repræsentantskabsmøde den 12. maj i Trige Forsamlingshus.

31 medlemmer deltog.

Efter velkomst valgtes Niels Hjortshøj som ordstyrer og vi kunne samtidig byde velkommen til Grundejerforeningen Bærmosehøjen, som er nyt medlem af Fællesrådet.

Herefter fik formand Steen Edeling ordet for årets beretning.

Så er der igen lejlighed til at vi i Fællesrådet kan hilse på repræsentanterne fra medlemsforeningerne. Det er dejligt at se et så stabilt fremmøde og jeg skal naturligvis straks beklage at udsendelsen af indbydelsen til forårets Repræsentantskabsmøde har været ramt at ”mus i maskineriet”. Om der har været en ”orm” i PC, eller om det er en såkaldt ”40 cm. fejl” skal være usagt. Nu er vi her og gennemføre Repræsentantskabsmødet.

Fællesrådet har fortsat 37 medlemsforeninger og repræsenterer bredt foreningslivet i Trige og Ølsted. Vi er en paraplyorganisation, og populært sagt bindeleddet mellem foreningerne og Århus Kommune. Jeg vender tilbage til dette lidt senere.

Vi er ikke ramt af de store genvordigheder i øjeblikket, men jeg vil dog nævne et par ting som fylder, når man møder borgerne i byen.

Letbanen er nu tydeligvis en realitet. Sporarbejdet hele vejen fra Lisbjerg og ned til midtbyen via Skejby er tydeligvis ”på skinner” og vi kan se frem til igangsættelsen af det store projekt. Fællesrådet afviklede primo februar en mødeaften på Bakkegårdsskolen, hvor repræsentanter fra kommunen og fra Midt trafik orienterede om Letbanens indflydelse på bustrafikken til og fra Trige.

Fællesrådet sendte på baggrund af det officielle forslag en høringsskrivelse til kommunen og opfordrede samtidig vores medlemsforeninger til det samme, hvis man havde input til sagen. Kort fortalt er tanken, at linje 1A nedlægges og erstattes af linje 2A og at afgangsfrekvensen i Trige skæres fra 3 til 2 pr. time i ”myldretiden”. Vi har påpeget, at det er en konkret serviceforringelse. Hvor langt arbejdet er, med den endelige fremtidige køreplan er uvist. Den har på nuværende tidspunkt IKKE været gennem byrådet.

Lufthavn i vores baghave! De foreløbige planer/ønsker om en Lufthavn i Thomasminde rumler fortsat. En af vores medlemsforeninger har opfordret Fællesrådet til at indkalde til et borgermøde om sagen. Vi vil rigtig gerne informere mest muligt om evt. planer. I Forretningsudvalget er vi hverken for eller imod, men er stor fortaler for at der informeres mest muligt. De ”informationsmøder”, der hidtil har været afholdt i visse omegnsbyer, har alle taget udgangspunkt i en modstand mod en evt. lufthavn. Forretningsudvalget vil gerne støtte op om et møde hvor både tilhængere og modstandere i forhold til en lufthavn ved Thomasminde kan komme til orde.

Via mit eget netværk har jeg forsøgt, om det kunne være repræsentanter fra Århus Kommune, der kunne informere om hvad der er op eller ned i planerne. Jeg har fået tilkendegivet, at kommunen IKKE før en evt. vedtagelse af en VVM undersøgelse vil kaste sig ud i en sådan information. Fra dagspressen kan vi læse, at Århus Kommune fortsat er i dialog med trafikministeriet om en lang række detaljer, før man overhovedet er i stand til at beslutte noget om en VVM undersøgelse og om hvem der i givet fald skal betale en sådan undersøgelse.

Som nævnt er vi i Fællesrådet en paraplyorganisation, og vi støtter gerne op om evt. initiativer fra medlemsforeningerne. Vi ønsker mest mulig information om sagen, men vil gerne, at informationen også er mest mulig objektiv.

Det årlige Fællesrådsmøde med kommune er afholdt på Rådhuset. Personligt finder jeg møderne noget navlebeskuende, da de enkelte Fællesråd har deres små ”slåskampe” om helt lokale ting. På det forrige møde talte man meget om det fremtidige bibliotek på havnen. Det er i mellemtiden blevet en realitet og DOKK1 er blevet taget rigtig godt i mod af den almindelige Århusianer og i særdeleshed af de studerende.

Treklang er et tilbagevendende punkt i min beretning. Bladet har nu kørt i en årrække og er blevet noget, som vi alle forventer dumper ind i brevkassen med jævne mellemrum. MEN vi er måske også blevet lidt forvente.

Vi mangler annoncører og redaktionen efterspørger både input i form af indlæg og folk, der kan give en hånd med i arbejdet med bladet. Driften har det seneste år givet underskud og selv om, der er en god kapital, er det jo uholdbart på den lange bane.

Der er måske behov for nytænkning i form af at bladet gøres elektronisk og vi skal måske delegere arbejdet med at få annoncører?

Så det korte af det lange; støt bladet, send indlæg og støt annoncørerne, for så bliver der flere af dem!

Trige Søndergaard blev etableret for en del år siden. Takke være gode ideer og ihærdig indsats blev den daværende faldefærdige gård lavet om til et sted, som mange Trige borgere bruger. Fællesrådet har lejet lokalerne øverst i den renoverede del og disse lokaler er naturligvis til rådighed for medlemsforeningerne, så brug det.

Jeg har tidligere beklaget mig over, at vi hos kommunen år efter år kan fremsætte de samme ønsker om ting og sager uden, at der skete en disse. Et af vores ønsker gennem mange år, har været en sti eller fortov fra Flügger krydset op mod Rema. Alt tyder NU på, at det rent faktisk bliver en realitet i år. Moesgaard har været ude i området og sikret sig, at der ikke ligger rester af en boplads under jordoverfladen og projektet står nu også i de officielle papirer fra Århus Kommune. Så hvis det går efter planen, har vi en sti/fortov inden årets udgang!

Til sidst vil jeg sige, at det jo er super positivt, at der er gang i husbyggeriet i byen. Nye huse skyder op som forårsblomster i maj med et signal om, at der fortsat er liv i Trige og omegn.

Beretningen medførte en snak om flytning af Aarhus lufthavn fra Tirstrup til Thomasminde. Det er et emne, som mange har en mening om, selvom der ikke på nuværende tidspunkt er truffet nogen endelig beslutning. Første step er beslutning om der skal laves en VVM undersøgelse, men sagen har end ikke været i byrådet endnu. Som det fremgår af formandens beretning, vil Fællesrådet, så snart der foreligger valide beslutninger, orientere om det.

Der er afholdt møde om lufthavnsplanerne i Skødstrup, hvor personer fra Trige har deltaget og ”de var rystede over, hvad de hørte på mødet”, andre bemærkninger som, det bliver kaotisk med trafikken på Randersvej og det vil gå ud over grundvandet, blev fremført.

Alt andet lige, så er der IKKE truffet beslutninger hverken i trafikministeriet eller i Byrådet, derfor må vi afvente.

Forretningsudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt.

Fællesrådets økonomi er rimelig god, men for Treklangs vedkommende er der røde tal. Vi mangler annoncer og mandskab til at deltage i den daglige drift af bladet. Forskellige tiltag blev foreslået, det vil nu være op til forretningsudvalget at få styr på tingene.

Der var genvalg til forretningsudvalgets afgående medlemmer og til suppleanterne. Nyvalgt revisor er Teddy Weinrich.

Under eventuelt blev følgende drøftet:  Vand i svinget Vestermøllevej/Trige Centervej, regulering af krydset Randersvej,Lergravvej/Pannerupvej.

Bibliotekar Anne Marie Jensen kunne orientere om, at Trige bibliotek ikke mere er et lokalt bibliotek, men et medborgercenter. Der ændres dog ikke ved åbningstider og betjening. Ændringen er et led i omstrukturering af biblioteksvæsenet, der omfatter 18 biblioteker og DOKK1.

Hvordan bruger vi 1 mio. kr. i Trige? Dette spørgsmål blev rejst på en nylig afholdt workshop på Bakkegårdsskolen. Pengene skal bruges til projekter, der fremmer samarbejdet mellem børn, unge og voksne i lokalområdet. Så har du en ide så kom på banen.  Se i øvrigt en længere artikel i Treklang nr. 84.

Skal vi holde fælles juletræ i Trigehallen? Et andet forslag til fællesarrangementer med mange fordele. Det kan spare tid for institutioner og foreninger, i hallen er der plads til alle, tilflyttere kan træffe trigeboerne og trigeboerne kan træffe nye mennesker. Kort sagt et godt initiativ til at skabe socialt fællesskab og nye netværk..

På affaldets dag mødte 10-12 personer op for at hjælpe med at rydde op i Trige. På 2 timer blev der samlet 140 kg. affald + 1 gl. cykel.  Et pænt resultat som blev belønnet med kaffe og brød sponsoreret af Dag’li brugsen. Næste år skal der laves opslag i god tid før, så flere kan deltage.

Forslag om opsætning af affaldskurve ved de to stier fra Trigeparken til Bjørnshøjvej.

Igen i år kan Fællesrådets foreninger ansøge om blomsterløg til udplantning i området. Ølsted Borgerforening og Mølleparken 1 har lagt billet ind. Det skaber glæde, når de mange påskeliljer der er plantet i plænen ved Smedebroen, står i fuldt flor. Desværre er de anlægsgartnere der slår plænen ikke indstillet på at liljerne skal blomstre næste år. Dagen efter vores møde blev plænen og liljerne klippet og dermed mister de den grokraft de skulle samle til næste år. Fællesrådet tager en alvorlig snak med rette vedkommende om det.

HEH

Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd. 25. 11.2014

28 af vore medlemmer var mødt op til det halvårlige repræsentantskabsmøde.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

3. Debat

4. Eventuelt.

Formand Steen Edeling bød velkommen og Niels Hjortshøj, Ølsted Menighedsråd, valgtes som ordstyrer

Han kunne konstatere, at mødet var lovlig indkaldt og foreslog en præsentationsrunde af de fremmødte.

Herefter blev ordet givet til Steen, som aflagde beretning om det forgangne halvår:

Siden sidste Repræsentantskabsmøde har Miljøankenævnet truffet afgørelse i ankesagen vedr. HCS A/S, og vi har fået taget fat i Aarhus Kommune med en række ting, der trænger til opmærksomhed.

Vores og en række beboeres anke til Miljøankenævnet i forhold til Aarhus Kommunes tilladelse til HCS er nu afgjort. Den 7. juli offentliggjorde Miljøankenævnet deres afgørelse der, kort fortalt, gav borgerne og Fællesrådet ret i deres klage over Aarhus Kommunes miljøtilladelse af 5. februar 2013.

Afgørelsen betyder, at Miljøankenævnet har OPHÆVET Aarhus Kommunes tilladelse af 5. februar 2013. Afgørelsen er endelig, men kan dog indbringes for domstolene, hvilket i givet fald skal ske senest 6 måneder efter afgørelsen d.v.s., at der formelt kan rejses en sag ved domstolene inden 7. januar 2015. Der er dog INTET der tyder på, at det vil ske.

Selve afgørelsen er på 39 sider. Fællesrådet har skrevet om afgørelsen i Treklang, og er nogen interesseret, vil jeg opfordre jer til at gå ind på Miljøklagenævnets hjemmeside og læse hele afgørelse. Aarhus Kommune har, trods opfordring herfra, valgt ikke at lægge afgørelsen på deres hjemmeside.

Fællesrådet har deltaget i tre møder hos Kommunen, og i et enkelt tilfælde er det også lykkedes at få en repræsentant fra kommunen til at møde os her i Trige.

Jeg vil nævne de ting som vi særligt drøfter, når vi har kommunen i tale.;

*Fortov langs Lergravvej

*Trafikregulering ved Randersvej (Rema krydset)

*Manglende oprydning ved affaldscontainerne bag Brugsen

*Mulighed for fjernvarme for borgerne på Pannerupvej

*Vandhul ved Vestermøllevej

*Vedligehold af vejen fra Ølsted mod Randersvej.

På vores møde med den del af forvaltningen der nu hedder "Byens anvendelse" den 2. oktober, gennemgik vi disse punkter og herudover

*Gadekæret

*Nedskæring af bevoksning ved pumpestation Randersvej

*Forbedring af gåveje fra busstop til etablerede stier

*Parkering ved Sognegården

*Kloak separering

*Sti fra Lergravvej til Randersvej

Alle punkter som vi følger tæt og som vi håber, vil blive positivt behandlet i forvaltningen, selvom vi må erkende, at det er lidt af en jungle at finde rundt i Aarhus Kommunes forvaltninger og deres nye navne.

I Lisbjerg er der fuld gang i udbygning af forbrændingsanlægget der skal bygges om til og laves til et forsyningsanlæg, og på bakken syd for OK tanken er der fuld gang i anlægsarbejdet i forhold til letbanen. Det er Fællesrådet i Lisbjerg der bliver holdt orienteret om, hvad der sker, hvorimod vi her i Trige/Ølsted kun får den viden vi selv søger op. Forsyningsanlægget er der givet tilladelse til efter der er lavet en VVM redegørelse, og jeg har deltaget i en informationsaften på værket, hvor planerne blev gennemgået.

Letbanen kommer, men hvornår og hvordan er det meget svært at sige noget sikkert om. Vi har appelleret til, at man sikrer det bliver attraktivt for borgere fra Trige og andre steder fra at benytte letbanen, herunder sikre ordentlige parkeringsforhold ved stationen for såvel biler som cykler.

Fællesrådet hjemmeside har gennem en årrække været lidt af en akilleshæl, men det er nu lykkedes at få assistance, og jeg vil gerne opfordre alle til at kigge forbi www.trige.dk og se opdateringen af sitet. Rigtig dejligt at der nu er gang i siden igen.

Byggemodningen på Pannerupvej er i fuld gang, og det understreger blot Fællesrådets ønske om, at der hurtigt bliver taget initiativ til en permanent trafikregulering ved Randersvej. Herudover har Aarhus Kommune sat en storparcel til salg ved Bærmosehøjen/Holmkærvej, hvor der gives mulighed for såkaldt "tæt lav" bebyggelse. Så hvis man lige har behov for ca. 2700 kvadratmeter til en godt 4,5 mil. kroner, så er muligheden her.

Til slut lidt om Treklang. Bladet som nu i en årrække har holdt borgerne i Trige, Ølsted og Spørring informeret om stort og småt. Bladet som ingen holder, men som alle læser!

Peter Koberg har velvilligt gennem tiden stået som "praktikeren" som har sat bladet og sørget for trykning. Peter har valgt at stoppe efter næste blad, og vi er derfor i gang med at finde en ny, der kan overtage opgaven, vi håber, at det lykkes. En tak til Peter for det arbejde han har udført med at forny og udvikle bladet.

Treklang er, efter min mening, en helt nødvendig informationskilde i området, og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at opfordre alle, der kan bidrage, om at melde ind. Så uanset om man har en lille journalist i maven, er god til at sælge annoncer eller på anden vis kan bidrag, så kontakt bladets redaktør, så vi kan holde bladet i smult vande. Tak for ordet.

Debat efter beretningen om – udbygningen af Forbrænding Nord forventes at være færdig i 2017. Der skal fyres med halm, hvilket vil medføre mere tung trafik i området. Der har været tale om en ny vejforbindelse fra Søftenvejen til anlægget, men der er ikke tegn på, at det sker samtidigt med udbygningen af anlægget.

Regulering af trafikken i krydset Randersvej/Pannerupvej står på Fællesrådets prioriteringsliste som nr. 2 da vi mener, at kombineret cykel/gangsti langs Lergravvej bør have førsteprioritet. Vi gør hvad vi kan for at få begge projekter kørt igennem så hurtigt som muligt, men må også erkende, at der er rigtig mange lokalområder der har lignende problemer og at kommunen fattes penge. Det skal dog ikke afholde os fra at forsøge at få dem gennemført.

HCS sagen er lukket, dog ikke mere end den kan genoptages, hvis HCS indbringer den for domstolene.

Der var spørgsmål til, hvad der foregår på Randersvej i Lisbjerg. Det er opretning af vejen på det stykke, hvor letbanen skal krydse Randersvej. Der etableres lyskryds i skæringen. Vi har talt med Lisbjerg Fællesråd om at "dele" informationer da det kan være gavnligt at følge med i, hvad der sker i vore lokalområder.

Unge + 18 bruger skolegården som mødested, hvor de spiller kort og ryger sjov tobak. Det er man i skolebestyrelsen ikke begejstret for, da de ikke rydder op efter sig. Det anbefales, at der tages kontakt til børn og unge som har forskellige medarbejdere, f.eks. Hot Spot, som kan være med til at finde alternative muligheder m.h.t. samlingssteder, men de unge vil kun være steder, hvor de ikke er under "opsyn".

Det blev oplyst, at der skal indrettes Fitnesscenter i de tomme lokaler i forbindelse med Brugsen. Det er ikke noget vi i Fællesrådet er orienteret om.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Smedebroen efterlyses og det vil vi tage fat på ligesom manglende læskærme ved busstop på Lergravvej.

Beboere langs Vestermøllevej er generet af tiltagende tung trafik. Vi vil se om der kan komme en trafiktælling i stand evt. også en hastighedsmåling.

Haveforeningen De grønne fingre har planer om en udvidelse af deres område. Der er folk på venteliste til en have. Har tænkt at ansøge om mulighed for at inddrage hjørnegrunden Vestermøllevej/Trige Centervej. Forespørgsel om hvornår der påbegyndes kloakseparering i Trige. Hvis planerne holder, vil det nok blive i 2016, men vi vil holde os og beboerne orienteret i Treklang.

Efter afsluttet debat og eventuelt, gik man over til hyggeligt samvær over et stykke mad.

Henny Hansen

01-12-2014