Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd den 21. maj.2013.

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd den 21. maj.2013.

Tilstede: 19 medlemmer, repræsenterende 16 af Fællesrådets 36 medlemmer

Forretningsudvalget: 2 af udvalgets 5 medlemmer.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Præsentation af nye medlemmer

3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Udvalgsberetninger til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til forretningsudvalg: På valg Thorsten Erichson og Peer Petersen

Valg af suppleanter: På valg Inge Lise Jensen

Valg af revisor: På valg er Lis Rasmussen

8. Eventuelt.

1) Else Grøn valg som ordstyrer

2) Ingen nye medlemmer

3) Henny Hansen aflagde beretning

Formandens beretning til Repræsentantskabsmødet den 21. maj 2013.

På sidste repræsentantskabsmøde var 20 af fællesrådets medlemmer repræsenteret, denne gang er der kun 16 ud af 36, er det godt nok. Det er værd at huske på, at Fællesrådet står for netop det fælles, I fællesskab skal vi gøre Trige til et godt sted at bo. Noget tyder på, at man måske bliver mere og mere ligeglad med, hvordan det går og at der skal arbejdes for at Trige stadig står på lystavlen hos politikere og kommunen. Jeg er ikke i tvivl om, at de i øjeblikket ved vi eksisterer, men der kommer jeg tilbage til

Siden sidste møde er der kommet henvendelse om ”Inddragelse af organisationer og foreninger i, hvordan opgaverne kan løses i Aarhus Kommune”. Det troede jeg egentlig at de havde folk nok til at finde ud af, men der skulle afholdes orienteringsmøde 18. februar, hvor alle interesserede kunne være med, der blev udleveret et hæfte, der beskriver de tanker kommunen allerede har gjort sig om, hvordan opgaverne kan løses bedre i fremtiden. Hvad skulle de så egentlig bruge os til? Men så kan vi da sige, at vi havde muligheden for at komme med gode ideer.

Lille indlæg om forløbet af denne ”inddragelse. Ingen herfra deltog.

19. februar blev der afholdt borgermøde omkring Forslag til kommuneplanen 2013 – Temaplanlægning om Kystområdet, Kulturmiljøet, Jordbruget og Landskabet samt statens vand- og naturplaner, Råstofplan 2012 og store udvalgsvarebutikker. Rigtig mange emner til debat på 2½ time. Ingen herfra deltog.

27. februar var der Fællesrådsseminar hvor Thorsten deltog. Vi var på forhånd blevet bedt om input til emner der skulle diskuteres på mødet. Vores forslag, om en anderledes måde at afvikle de årlige møder med T & V, blev ikke taget med, så vi sender det direkte til T&V.

Orientering om Aarhus Letbanes anlægsarbejder fra 2013 til 2016. Som mange af jer nok har set, er arbejdet gået i gang flere steder. Allerede denne sommer sker der rigtig meget i Lisbjerg, arbejdet omfatter pæleramning, støbning af fundamenter til bropiller, forskalling og støbning af bropiller samt forskalling til brodække, det bliver interessant at se, om de når det, af hensyn til

odderne må der kun etableres bropiller og brofag i perioden 1. juli – 1. oktober. VVMèn beskriver også, hvordan der af hensyn til flagermusene kun må fælles træer og buske i bestemte perioder. Ak ja.

21. april var Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamlingsdag. Ingen herfra deltog – så vidt jeg ved.

23. april. Afholdte Natur og Miljø møde på tværs af fællesrådene i Aarhus Kommune. Begrundelse:

N & M vil gerne indgå i udvalgte samarbejder, hvor frivillighed i det grønne er kerneopgaven.

De forestiller sig frivillige opgaver inden for affaldssamling og træplantning. Derudover vil de gerne støtte op om nedsættelse af lokale stilaug, som kan planlægge og vedligeholde stier i lokalområdet.

”Ved stor interesse er N & M nødsaget til at prioritere mellem deltagerne. Områder, hvor de i forvejen skal igangsætte udviklingsprojekter, vil blive prioriteret.”

Altså frivilligt arbejde, men med begrænsninger fastlagt af N & M.

25. april var berammet et Møde med fællesråd – Omkring Randersvej. Mødet blev aflyst p.g.a. af manglende tilmelding.

Anlægsprogram 2013 – 2016 fra T & V. Ikke overraskende er Trige-Ølsted ikke med i disse planer, så nu må så i gang med at lægge pres på for at få cykel/gangsti langs Lergravvej. M.h.t. Ølsted vil vi gerne have en snak med dig Jørgen.

13. maj: Høring af fællesråd om forslag til ny spildevandsplan.

Planen er ude i offentlig høring frem til 2. august 2013. Jeg har ikke fået selve planen, men vil rekvirere den.

Planen går i korte træk ud på, at alle husstande skal have adskilt regnvand og spildevand. Man kan finde planen på Natur og Miljø`s hjemmeside. Vi vil forsøge at få flere oplysninger og skrive om det i Treklang., men jeg har hørt på jungletrommer, at Trige står for tur mellem 2013 og 2016. Det er en sag der bør interessere alle, for vi skal selv betale.

15. maj er der udsendt Støjhandlingsplan til høring

Ja der er en stadig strøm af planer og høringer, men bliver vi hørt? Der er en del arbejde forbundet med at læse alle disse planer og forholde sig til, om det er noget der vedrører os og vores område, men vi kan faktisk ikke tillade os at lade være med at gennemgå det, for hvis vi nu overser noget.

Og så til HCS`s sagen.

I har sikkert fulgt med i pressen omkring sagen, så I ved også, at der er indgivet en del klager, nu venter vi så på svar fra Miljøklagenævnet. M.h.t. kommunens indstilling til sagen, ja så har Rådmanden jo klart tilkendegivet, at han mener det er ok. Han bakker til fulde sine embedsmænd op, det skal han.

Selvom han har foreslået HCS at lade være med at benytte sig af godkendelsen, så har han nok ikke gjort sig særlig megen umage for at overtale dem og har sikkert ikke gjort særlig meget for at finde en anden placering, hvor skulle det også lige være?

Vores klage til Natur og miljøklagenævnet blev, sammen med en følgeskrivelse sendt til samtlige byrådsmedlemmer herunder også Bünyamin Simsek.

Men nu sker der noget nyt i sagen. Anni og Ole Lassen, som har boet i Trige i mange år har, taget initiativ til at samle underskrifter mod anlægget. Sammen med et antal hjælpere har de besøgt de fleste husstande i Trige og kan fortælle om stor opbakning og at rigtig mange beboere ikke har vidst noget om det før de besøgte dem.

Så den 29. maj bliver samtlige underskrifter overbragt rådmand Bünyamin Simsek i overværelse af pressen ligesom samtlige byrådsmedlemmer og miljøministeren får tilsendt en kopi.

Dejligt med så aktive beboere der vil det bedste for alle.

Henvendelse fra Natur og Miljø: Lodtrækning om tildeling af forårsblomstrende løg. Vi har én gang fået del i puljen, Lergravvænget plantede langs Lergravvej. Det så rigtig godt ud, desværre kom der nogle mennesker med gravemaskiner og siden er det så som så med de løg.

Det kunne være rigtig dejligt, hvis vi kunne samle folk til at plante på Ellens Græsplæne, her kunne hele byen få glæde af det, det er netop én af betingelserne for at komme i betragtning. Jeg har skrevet om det i Treklang og håber der er nogen der melder sig til at deltage i projektet. Vi skal dog lige have fat i ejendomsforvaltningen og spørge op vi må plante der, men det kan de formentlig ikke have noget imod.

Og så lidt om Treklang vores lokale blad. Selvom krisen kradser, så har det været muligt at opretholde det samme antal annoncører, nogle er faldet fra mens andre er kommet til. Vi bestræber os på fortsat at udvikle bladet, men savner folk, der vil være med i arbejdet.

Vi savner også lidt engagement fra de mange grundejerforeninger der er i området, noget må der da ske, som kan interessere borgerne i Trige, måske kan den ene grundejerforening inspirere den anden med tips og ideer.

Det samme gælder hjemmesiden, vi vil arbejde på at få den lavet om, så vi selv kan opdatere den da webmaster ikke vil blive ved. I disse digitale tider er der et stadig større krav til, at man kan gå ind på siden og blive orienteret bedre, end det sker i dag.

Til slut et lille hjertesuk, vores økonomi er ikke prangende, så det vil være dejligt, hvis I der endnu ikke har indbetalt kontingent får det klaret.

Tak for ordet.

Der var enkelte opklarende spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. P.g.a. et – på 432 kr. blev foreslået, at vi hæver kontingentet til 250 kr. Det tager vi med i 2014.

Regnskab for Treklang viser et acceptabelt resultat. Vi har lidt på kistebunden til dårlige tider.

Begge regnskaber blev enstemmigt godkendt.

5) Ingen udvalgsberetninger til godkendelse.

6) Ingen indkomne forslag.

7. Nyvalgt til Forretningsudvalg: Peter Koberg og genvalg til Thorsten Erichson

Genvalg til suppleant Inge Lise Jensen

Nyvalgt revisor Lisa Bach Andersen.

8. Natteravnene efterlyste interesserede til deres aktivitet. Inge Lise Jensen foreslår at de kontakter Bakkegårdsskolen for evt. at få lov til at benytte forældreintra. Er også meget velkomne til at benytte Treklang for at fortælle om deres arbejde.

Vi retter henvendelse til Trafik og Veje og gør opmærksom på Høgemosevej og Ølstedvejs dårlige stand.

Steen Edeling takkede for det gode fremmøde der var til mødet om HCS og på forespørgsel gjorde han kort rede for sagen. Opfordrede til at man møder op når sagen står på Byrådets dagsorden det vil skærpe politikernes opmærksomhed. Vi sender mail til medlemmerne når sagen er på. Vi anse den slet ikke for afsluttet.

Mødet sluttede af med et stykke mad.

For ref.: Henny Hansen