Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd d. 14.11.2013.

1

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd d. 14.11.2013.

Dagsorden 1. Valg af dirigent

2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

3. Behandling af indkomne forslag

4. Debat 5. Eventuelt.

Deltagere: 20 af foreningens 35 medlemmer var repræsenteret i alt 26 deltagere.

Formanden bød velkommen

1. Valg som dirigent: Peter Bendtson.

2. Forretningsudvalgets beretning v/ Steen Edeling

”Dejligt at se et så stort fremmøde. Særlig velkommen til vores seneste medlem Andelsboligforeningen Bjørnshøjvænget.

TØF har p.t.35 medlemmer og repræsenterer dermed bredt foreningslivet i Trige og Ølsted.

Året fik en brat start, da det i februar stod klart, at Aarhus Kommune havde givet en Miljøgodkendelse til HCS A/S. Firmaet er beliggende på Høgemosevænget og beskæftiger sig p.t. udelukkende med genbrug af papir og pap, men tilladelsen fra Aarhus Kommune kan fremadrettet tage en lang række andre ting ind i virksomheden med henblik på genvinding/genbrug. Der må dog ikke ske oplæg sted. TØF`s forretningsudvalg fandt det meget urovækkende og holdt en række møder om, hvorledes vi skulle gribe sagen an idet vi særligt var, og er, bekymret for

- udsigt til lang større trafikpres

- behandling af miljøfarlige stoffer og ikke mindst at

- firmaets fysiske placering gør, at det ikke kan udelukkes, at der kan ske udslip af miljøfarlige stoffer til grundvandet. Under det omhandlede areal ligger et vanddepot med op til 8 % af alt vand til borgerne i Aarhus Kommune. Endelig undrer det også, at man på den ene side giver en sådan tilladelse og samtidig lægger massivt pres på landmændene i området for at få dem til at gå over til økologisk drift netop for at skåne grundvandet. Og

- endelig, at der ikke var rejst krav om en VVM undersøgelse inden der blev givet Miljøgodkendelse.

TØF udarbejdede det første udkast til en klage og havde helt til med kort varsel at indkalde til møde på Trige Søndergård. Her mødte de fleste af naboerne til HCS op og flere andre interesserede fra Trige og Ølsted. Der var enighed om, at flest muligt skulle indsende klage da det ville sikre, at der rent faktisk blev en reel klagebehandling i Miljøankenævnet. Det viste sig at være en rigtig beslutning da Miljøklagenævnet, i en foreløbig afgørelse har fundet ud af, at TØF ikke er fuldt klageberettiget. Klagen kører dog videre, og vi har så sent som den 2. september været i skriftlig dialog med kommunen og Miljøklagenævnet da noget tyder på¨, at kommunen ikke i deres godkendelse af

2

virksomheden har taget højde for, hvad der i øvrigt findes af miljøbelastende virksomheder i nærområdet. Vi afventer spændt det videre forløb.

Sidst på sommeren var der indkaldt til ”borgermøde” på forbrændingsanlægget i Lisbjerg. Indkaldelsen var dog mere eller mindre hemmelig og var bl.a. ikke sendt til TØF. Det korte af det lange er, at kommunen HAR besluttet, at forbrændingsanlægget skal laves til et kombineret forbrændings- og kraftvarmeværk med halm som prioriteret energikilde. Inden gennemførelsen er der lavet et meget omfattende arbejde for at undersøge de miljømæssige påvirkninger af nærområdet, den såkaldte VVM undersøgelse. PÅ trods af, at borgermødet var ”hemmeligt” lykkedes det mig sammen med 5 andre borgerrepræsentanter fra Lisbjerg området at deltage. Mødet afholdtes af Aarhus Kommune og der var også repræsentanter fra de nationale miljømyndigheder til stede. Personlig er jeg ikke specielt utryg ved dette halm- og kraftvarmeværk, men gav på mødet udtryk for vores betænkeligheder i forhold til trafik og miljø, ikke mindst set oven i forhold til Miljøgodkendelsen til HCS.

Kommunalt samarbejde.

Ind imellem synes afstanden fra Rådhuset til Trige at være meget længere end afstanden fra Trige til Rådhuset. Vi er, sammen med en række andre området i Aarhus Kommune, helt klart ”udkant”. Det stiller selvfølgelig ekstra krav til forretningsudvalget, så når der er noget som vi finder horribelt, skal vi trykke på alle knapper og finde alle vore kontakter i diverse netværk frem. Det har været tilfredsstillende, at vi lykkedes med at få HCS sagen på dagsordenen i Byrådet og jeg håber fortsat på politisk bevågenhed, når sagen på ét eller andet tidspunkt skal finde sin afgørelse.

Ny lokalplan.

Der er udsendt ny lokalplan for området mellem Sognegården og Lergravvænget. Der er høringsfrist ultimo november og forretningsudvalget har forberedt høringssvar hvor vi særligt gør opmærksom på

- ønsket om fortov fra Smedebroen til Parallelvej

- hastighedsdæmpende foranstaltning på Lergravvej

- sikker skolevej og

- parkeringsmuligheder for besøgende i Sognegården.

Forårsløg.

Natur og Miljø har i år tilgodeset Trige med blomsterløg, og der skal lyde en stor tak til Karl Erik Hvid som stod for planlægningen af nedgravning af løgene og en stor tak til de der deltog i arbejdet. Der var for mange løg til vores projekt og da Ølsted er en del af Fællesrådet blev de overskydende løg leveret til Ølsted Borgerforening som sikkert kan finde et sted at plante dem, hvor borgerne i Ølsted får glæde af dem.

Trafik og Veje – asfalt.

Der er blevet asfalteret på en række vejstrækninger i området, herunder strækningen fra Trige til Lisbjerg og det er jo fin MEN, trods løfter, er der endnu ikke sket asfaltering af strækningen fra Ølsted til Randersvej. Vi har på skrift, at det er planlagt til udførelse i år og er fortsat i dialog med kommunen om det. Her forventer man, at den entreprenør der har opgaven, udfører den inden årsskiftet.

3

Byggegrunde

På det årlige møde med Teknik og Miljø blev der lagt op til, at man faktisk forventer snart at sælge de sidste grunde på Bærmosehøjen og at man derefter påtænker at byggemodne øst for Randersvej ved Pannerupvej.

Forretningsudvalget

Efter det repræsentantskabsmødet i maj blev det klart, at Anna Schumacher ønskede at udtræde af forretningsudvalget. Jeg vil gerne takke for hendes indsats og ønske hende god vind.

Det betød, at TØF`s suppleant, Peter Viuf, er indtrådt i forretningsudvalget og et stort velkommen til ham.

Ved vores konstituerende møde ønskede Henny at takke af som formand, og jeg har således indvilget i at overtage posten. Henny har dog fortsat hånd i hanke med, hvad der sker og har påtaget sig posterne både som næstformand og kasserer. Under eventuelt vil jeg tillade mig at sige lidt mere til Henny.

Sluttelig vil jeg nævne, at vi ikke på dette møde har et særligt punkt om økonomi. Ved forårsmødet kunne vi konstatere, at økonomien var lidt anstrengt, og selv om vi ikke direkte sidder med en vis legemsdel i vandskorpen, vil jeg allerede nu varsle at forretningsudvalget på næste repræsentantskabsmøde vil foreslå en kontingentstigning fra 200 til 250 kr. pr år.

Det var hvad jeg havde valgt at sige.”

Spørgsmål ti formanden beretning.

Skal forbrændingen stadig fungere som forbrænding?

Ja, forskellen er, at husholdningsaffald og andet affald blandes med halm i stedet for olie.

Skorsten bliver øget med 4 mtr.

Der var nogen snak frem og tilbage vedrørende betydningen af en VVM undersøgelse.

I Ølsted er man bekymret ved udsigten til den halmtransport der bliver aktuel når forbrændingsanlægget er i drift.

Fællesrådet er vidende om, at der ligger planer om en ændret vejføring af Høgemosevej fra Søftenvejen til Ølstedvej, men det figurerer ikke på anlægsprogrammet for 2013-2016, så det er ikke noget der er nært forestående.

Det er et spørgsmål, om det ikke er en billigere løsning at etablere en forbindelse fra Lisbjerg erhvervspark til Ølstedvej.

En snak om Miljøgodkendelsens tidshorisont. Det kommer an på, om sagen skal behandles efter de gamle eller de nye regler, det er der nemlig ikke enighed om, men under alle omstændigheder vil forsætte kampen mod en udvidelse af deres anlæg.

Der blev fremsat ønske om etablering af cikaner på Lergravvej som middel til regulering af hastigheden, herunder også en snak om beskyttelse af de bløde trafikanter der færdes på Lergravvej. Der gøres opmærksom på, at skoleelever hver dag skal krydse Lergravvej ved skolestien.

Vi vil tage det op med Trafik og Veje, med henvisning til den seneste skolevejsanalyse. men har det også som krav i høringen om nye grunde med udkørsel til Lergravvej.

Der fremsættes ønske om læskur ved busstoppet ved Flügger.

4

Der ønskes en form for regulering af krydset Randersvej/Pannerupvej/Lergravvej eventuelt rundkørsel eller lysregulering.

Det har vi haft på vores prioriteringsliste gennem flere år, men tager det op igen.

3. Der var ikke indkommet forslag til behandling.

4. Punktet behandlet under formandens beretning.

5. Steen sagde ”et par borgerlige ord” til Henny og takkede for lang og tro tjeneste gennem 18 år. Talen blev efterfulgt af blomster og hurra.

Henny takkede for de pæne ord, blomster og hyldest. Takkede for den tillid, som medlemmerne har vist hende. Arbejdet i Fællesrådet har været interessant, udfordrende og en glæde at udføre, men uden medlemmerne opbakning havde det ikke haft nogen mening.

Dirigenten takkede for god ro og orden og man gik over til hyggeligt samvær.

Henny Hansen