Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd. 25. 11.2014

28 af vore medlemmer var mødt op til det halvårlige repræsentantskabsmøde.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

3. Debat

4. Eventuelt.

Formand Steen Edeling bød velkommen og Niels Hjortshøj, Ølsted Menighedsråd, valgtes som ordstyrer

Han kunne konstatere, at mødet var lovlig indkaldt og foreslog en præsentationsrunde af de fremmødte.

Herefter blev ordet givet til Steen, som aflagde beretning om det forgangne halvår:

Siden sidste Repræsentantskabsmøde har Miljøankenævnet truffet afgørelse i ankesagen vedr. HCS A/S, og vi har fået taget fat i Aarhus Kommune med en række ting, der trænger til opmærksomhed.

Vores og en række beboeres anke til Miljøankenævnet i forhold til Aarhus Kommunes tilladelse til HCS er nu afgjort. Den 7. juli offentliggjorde Miljøankenævnet deres afgørelse der, kort fortalt, gav borgerne og Fællesrådet ret i deres klage over Aarhus Kommunes miljøtilladelse af 5. februar 2013.

Afgørelsen betyder, at Miljøankenævnet har OPHÆVET Aarhus Kommunes tilladelse af 5. februar 2013. Afgørelsen er endelig, men kan dog indbringes for domstolene, hvilket i givet fald skal ske senest 6 måneder efter afgørelsen d.v.s., at der formelt kan rejses en sag ved domstolene inden 7. januar 2015. Der er dog INTET der tyder på, at det vil ske.

Selve afgørelsen er på 39 sider. Fællesrådet har skrevet om afgørelsen i Treklang, og er nogen interesseret, vil jeg opfordre jer til at gå ind på Miljøklagenævnets hjemmeside og læse hele afgørelse. Aarhus Kommune har, trods opfordring herfra, valgt ikke at lægge afgørelsen på deres hjemmeside.

Fællesrådet har deltaget i tre møder hos Kommunen, og i et enkelt tilfælde er det også lykkedes at få en repræsentant fra kommunen til at møde os her i Trige.

Jeg vil nævne de ting som vi særligt drøfter, når vi har kommunen i tale.;

*Fortov langs Lergravvej

*Trafikregulering ved Randersvej (Rema krydset)

*Manglende oprydning ved affaldscontainerne bag Brugsen

*Mulighed for fjernvarme for borgerne på Pannerupvej

*Vandhul ved Vestermøllevej

*Vedligehold af vejen fra Ølsted mod Randersvej.

På vores møde med den del af forvaltningen der nu hedder "Byens anvendelse" den 2. oktober, gennemgik vi disse punkter og herudover

*Gadekæret

*Nedskæring af bevoksning ved pumpestation Randersvej

*Forbedring af gåveje fra busstop til etablerede stier

*Parkering ved Sognegården

*Kloak separering

*Sti fra Lergravvej til Randersvej

Alle punkter som vi følger tæt og som vi håber, vil blive positivt behandlet i forvaltningen, selvom vi må erkende, at det er lidt af en jungle at finde rundt i Aarhus Kommunes forvaltninger og deres nye navne.

I Lisbjerg er der fuld gang i udbygning af forbrændingsanlægget der skal bygges om til og laves til et forsyningsanlæg, og på bakken syd for OK tanken er der fuld gang i anlægsarbejdet i forhold til letbanen. Det er Fællesrådet i Lisbjerg der bliver holdt orienteret om, hvad der sker, hvorimod vi her i Trige/Ølsted kun får den viden vi selv søger op. Forsyningsanlægget er der givet tilladelse til efter der er lavet en VVM redegørelse, og jeg har deltaget i en informationsaften på værket, hvor planerne blev gennemgået.

Letbanen kommer, men hvornår og hvordan er det meget svært at sige noget sikkert om. Vi har appelleret til, at man sikrer det bliver attraktivt for borgere fra Trige og andre steder fra at benytte letbanen, herunder sikre ordentlige parkeringsforhold ved stationen for såvel biler som cykler.

Fællesrådet hjemmeside har gennem en årrække været lidt af en akilleshæl, men det er nu lykkedes at få assistance, og jeg vil gerne opfordre alle til at kigge forbi www.trige.dk og se opdateringen af sitet. Rigtig dejligt at der nu er gang i siden igen.

Byggemodningen på Pannerupvej er i fuld gang, og det understreger blot Fællesrådets ønske om, at der hurtigt bliver taget initiativ til en permanent trafikregulering ved Randersvej. Herudover har Aarhus Kommune sat en storparcel til salg ved Bærmosehøjen/Holmkærvej, hvor der gives mulighed for såkaldt "tæt lav" bebyggelse. Så hvis man lige har behov for ca. 2700 kvadratmeter til en godt 4,5 mil. kroner, så er muligheden her.

Til slut lidt om Treklang. Bladet som nu i en årrække har holdt borgerne i Trige, Ølsted og Spørring informeret om stort og småt. Bladet som ingen holder, men som alle læser!

Peter Koberg har velvilligt gennem tiden stået som "praktikeren" som har sat bladet og sørget for trykning. Peter har valgt at stoppe efter næste blad, og vi er derfor i gang med at finde en ny, der kan overtage opgaven, vi håber, at det lykkes. En tak til Peter for det arbejde han har udført med at forny og udvikle bladet.

Treklang er, efter min mening, en helt nødvendig informationskilde i området, og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at opfordre alle, der kan bidrage, om at melde ind. Så uanset om man har en lille journalist i maven, er god til at sælge annoncer eller på anden vis kan bidrag, så kontakt bladets redaktør, så vi kan holde bladet i smult vande. Tak for ordet.

Debat efter beretningen om – udbygningen af Forbrænding Nord forventes at være færdig i 2017. Der skal fyres med halm, hvilket vil medføre mere tung trafik i området. Der har været tale om en ny vejforbindelse fra Søftenvejen til anlægget, men der er ikke tegn på, at det sker samtidigt med udbygningen af anlægget.

Regulering af trafikken i krydset Randersvej/Pannerupvej står på Fællesrådets prioriteringsliste som nr. 2 da vi mener, at kombineret cykel/gangsti langs Lergravvej bør have førsteprioritet. Vi gør hvad vi kan for at få begge projekter kørt igennem så hurtigt som muligt, men må også erkende, at der er rigtig mange lokalområder der har lignende problemer og at kommunen fattes penge. Det skal dog ikke afholde os fra at forsøge at få dem gennemført.

HCS sagen er lukket, dog ikke mere end den kan genoptages, hvis HCS indbringer den for domstolene.

Der var spørgsmål til, hvad der foregår på Randersvej i Lisbjerg. Det er opretning af vejen på det stykke, hvor letbanen skal krydse Randersvej. Der etableres lyskryds i skæringen. Vi har talt med Lisbjerg Fællesråd om at "dele" informationer da det kan være gavnligt at følge med i, hvad der sker i vore lokalområder.

Unge + 18 bruger skolegården som mødested, hvor de spiller kort og ryger sjov tobak. Det er man i skolebestyrelsen ikke begejstret for, da de ikke rydder op efter sig. Det anbefales, at der tages kontakt til børn og unge som har forskellige medarbejdere, f.eks. Hot Spot, som kan være med til at finde alternative muligheder m.h.t. samlingssteder, men de unge vil kun være steder, hvor de ikke er under "opsyn".

Det blev oplyst, at der skal indrettes Fitnesscenter i de tomme lokaler i forbindelse med Brugsen. Det er ikke noget vi i Fællesrådet er orienteret om.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Smedebroen efterlyses og det vil vi tage fat på ligesom manglende læskærme ved busstop på Lergravvej.

Beboere langs Vestermøllevej er generet af tiltagende tung trafik. Vi vil se om der kan komme en trafiktælling i stand evt. også en hastighedsmåling.

Haveforeningen De grønne fingre har planer om en udvidelse af deres område. Der er folk på venteliste til en have. Har tænkt at ansøge om mulighed for at inddrage hjørnegrunden Vestermøllevej/Trige Centervej. Forespørgsel om hvornår der påbegyndes kloakseparering i Trige. Hvis planerne holder, vil det nok blive i 2016, men vi vil holde os og beboerne orienteret i Treklang.

Efter afsluttet debat og eventuelt, gik man over til hyggeligt samvær over et stykke mad.

Henny Hansen

01-12-2014