Udskriv

Referat fra Trige-Ølsted Fællesråds Repræsentantskabsmøde den 12. november 2019.

Fremmøde fra 20 af Rådets medlemmer.

Som indledning til mødet fortalte Steen Edeling fra Trygfonden, Bo Trygt, om tyverisikring af vore boliger. Trige er ikke eet af de områder i Aarhus kommune, der er hårdt ramt, men eet indbrud er selvfølgelig eet for meget. Det er en traumatisk oplevelse at komme hjem til et hus der er endevendt af tyve. I 2018 var der i området 12 indbrud og i år 10, men året er jo ikke gået endnu, så vi håber at tallet ikke stiger.

Vi kan selv gøre noget for at forhindre indbrud bl.a.

  • bedre låse i udvendige døre

  • hasper på vinduer

  • udvendig belysning med sensorer

  • klip/beskær hække og buskadser så tyven ikke kan arbejde skjult.

  • lad boligen se beboet ud selv om du er på ferie

  • nabohjælp – bed naboen tømme din postkasse, brug naboens p-plads, kør affaldsbeholder på plads efter tømning,

det er alt sammen med til at gøre tyvens arbejde rigtig besværligt, så hold øje med hvad der sker omkring i området, man ved, at opmærksomme naboer kan nedbringe indbrud med ca. 20 %, så derfor er et godt naboskab guld værd.

Gå ind på nabohjælp.dk og læs mere om, hvilke muligheder der er for hjælp til sikring af din bolig.

Efter dette indlæg gik vi i gang med repræsentantskabsmødet.

Formanden bød velkommen og Niels Hjortshøj blev valgt som ordstyrer. Han gav ordet videre til Steen Edeling, som aflagde beretning om det forgangne halvår

Mødets start var jo med et oplæg omkring BoTrygt som Repræsentantskabet besluttede på mødet i foråret. Jeg håber I har fået noget ud af det, og går hjem og bringer budskabet videre omkring sikring af egen bolig og ikke mindst Nabohjælp.

Peter Viuf har i en årrække siddet i vores forretningsudvalg, men han har søgt nye græsgange og en ny udfordring, og har siden den 1. september været provst i Malt provsti og præst i Askov sogn.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Peter for sit altid brændende engagement i Fællesrådet og hele lokalsamfundet i såvel Ølsted som Trige.

Samtidig har jeg så muligheden for at ønske Jesper Andersen velkommen i forretningsudvalget.

Det formelle skift fra Peter til Jesper fandt sted på et forretningsudvalgsmøde den 8. oktober.

Med formalia i orden kan jeg så her fortælle om et par af de emner som Forretningsudvalget har beskæftiget sig med siden sidst.

På vores repræsentantskabsmøde i november 2018 betegnede jeg tunnelen under Randersvej som misligholdt og et sted som kun få benyttede. Det ene ord tog det andet, og det korte af det lange; en kreds af interessenter kastede sig ud i, at der skulle ske noget. Hele historien kan læses i Treklang, og den 20. september kunne Fællesrådet sammen med skolen, det bolig sociale projekt i Trige Parken og kirken holde ”genåbning af tunnelen” der nu er udsmykket med religionshistorie, nationalflag og ikke mindst farver og godt humør. Tak til kunstneren Eske Touborg og til alle

eleverne fra skolen der har medvirket til udsmykningen. Og ikke mindst en stor tak til de mange borgere der både personligt og økonomisk har bakket op. TAK.

På samme repræsentantskabsmøde havde vi debat om de tiltag som kommunen havde iværksat i forhold til græsplænen nord for Bjørnshøj, overfor p-pladsen ved ”centret”. Forretningsudvalget deltaget på nogle af de møder som kommunen har holdt, og byder naturligvis velkommen til ”Ellens Plæne” i midtbyen. Hvad der yderlige kommer til at ske på plænen er op til kommunen og de borgere der deltager i det projekt.

Trafikken på Randersvej er et tilbagevendende punkt i mine beretninger. Beretningen bliver læst op på vores repræsentantskabsmøder og alle beretningerne er offentliggjort i såvel Treklang op på Fællesrådets hjemmeside. Det er desværre ikke mit indtryk at særlig mange læser det, MEN det skal ikke afholde mig fra igen at sige noget om trafikken.

Trafikforholdene omkring Randersvej, og særligt krydset ved Rema og ved Trige Centervejs udmunding i Randersvej, ER problematiske. Alt dette er understreget både ved mange opslag på Facebook og ikke mindst i lokalaviserne hvor der har været et par fine artikler der beskriver udfordringerne med trafikken og med kommunen.

Vi ER i dialog med Aarhus kommune (forvaltningen Teknik & Miljø, mobilitet), og vi er blevet oplyst (september 2019), at der ER sat penge af til hastighedsdæmpende foranstaltninger i 2020 på Randersvej.

Vi har forsøgt at presse på for at blive inddraget i detailplanlægningen allerede nu, men her forbeholder forvaltningen sig ret til at komme med et udspil inden vi bliver inddraget!

Der er ikke noget der tyder på at de vil etablere lyskryds i krydset ved Rema, men det er mit håb at en generel hastighedsnedsættelse vil lette trafikken og hindre trafikuheld på strækningen.

Med etableringen af ny bebyggelse øst for Randersvej, ER der sket en betydelig øget trafikbelastning, og der ER sket en række uheld.

Borgerne i Trige har været flittige til at skrive til kommunen når der har været hændelser, og det vil jeg gerne opfordre til at det fortsætter. Det er vigtigt, at vi fortsat lægger pres på såvel Forvaltning som politikerne (rådmanden).

Trige midtby har været gravet op på kryds og tværs det sidste år tid. Der er nu etableret et stort regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej, og jeg håber dermed, at Trige er blevet sikret mod utilsigtede oversvømmelser. Hvilke planer Aarhus Vand har med den bare mark rund om regnvandsbassinet er jeg ikke bekendt med.”

I forbindelse med beretningen oplæste Steen følgende mail fra Jørgen Johnsen, Ølsted Borgerforening

Til orientering.

Jeg har indledt et samarbejde med fællesrådet L.S.T.K. om indretning af ny genbrugsplads, rekreativt område(festivalpladsen), div. vejføringer, "ny Høgmosevej", vejnavne og stianlæg mellem Ølsted og Lisbjerg.

Endvidere har jeg igangværende positiv dialog med projektledere, arkitekter mfl. ved Aarhus Kommune..

Der var enkelte opklarende spørgsmål til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Henny Hansen takkede GF Lergravvænget for deres indsats med at plante de mange blomsterløg som Aarhus Kommune har sponsoreret. Vi glæder os til at se dem blomstre til foråret

Forslag om QR kode ved tunnellen, så man kan læse om udsmykningen.

Også en tak til Trige Forsamlingshus for kaffen.

Steen Edeling opfordrede til, at man ikke ”puster til ilden” hvad angår afbrænding af biler og ”tyveri” af bilhjul/dæk.

Peter Koberg efterlyste forslag til afhjælp af Treklangs anstrengte økonomi, og der kom mange forslag og tilkendegivelser, som der nu skal arbejdes videre med. Der var også ros til bladet.

Niels Hjorts takkede for god ro og orden og møder fortsatte over en bid brød.

Referent: Henny Hansen Ordstyrer: Niels Hjortshøj