Udskriv

Referat af Trige-Ølsted Fællesråds repræsentantskabsmøde d. 23-11-2017.

 Der mødte 28 medlemmer op til mødet.

Dagorden

1. Valg af dirigent

2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

3. Behandling af indkomne forslag

4. Debat

5. Eventuelt.

1. Preben Hjortshøj foreslået og valgt som ordstyrer.

2. Forretningsudvalgets beretning: Beretning november 2017.

”Velkommen til det halvårlige Repræsentantskabsmøde. Vi har her lejlighed til at fortælle om stort og småt i vores lokalområde og lad mig straks afsløre, at det helt store er der ikke at berette om. Og dog…….

Hvad der betyder noget for den enkelte er jo ikke til at vide, men i Fællesrådet forsøger vi at finde emner der har en almen interesse for vores medlemmer og deres medlemsforeninger.

En ting som de fleste nok har bemærket er TREKLANG. Bladet er nu et samarbejde mellem Fællesrådet og de tre menighedsråd i Trige, Ølsted og Spørring. Vi har gennem årene arbejdet på at få dette samarbejde i gang, og de seneste 4 udgivelser har været fællesudgivelser. Jeg har ikke hørt så meget som én negativ bemærkning om det fælles blad, og alt tyder på, at det er faldet i læsernes smag.

Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde med Menighedsrådene, og selv om det naturligvis er en prøveperiode vi er i gang med, ser jeg optimistisk på en fælles fremtid for TREKLANG.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke vores annoncører der har taget godt mod fornyelsen. De har også grund til at være glade. TREKLANG er et blad som bliver læst og gemt i rigtig mange hjem. Jeg er overbevist om at vores annoncører får god respons for der annoncer.

Som I formentlig husker skrev vi i foråret en indsigelse i forhold til en evt. ombygning/nybygning hos NCC. Sagen er os bekendt fortsat uafklaret, idet NCC har indbragt et påbud fra Århus Kommune til Miljøankenævnet i forhold til at de skal få lavet en såkaldt VVM undersøgelse af deres byggeplaner. Vi vil fortsat følge sagen tæt.

Henny og jeg har igen i år haft lejlighed til at deltage i et møde hvor vi høre lidt om hvilke planer kommunen har omkring vejanlæg og lign.

Vi kunne for første gang i rigtig mange år undlade og snakke om fortov langs Lergravvej da det jo endelig er anlagt.

Jeg er bekendt med, at rigtig mange Trige borgere gerne ser én eller anden form for regulering ved Randersvej – det såkaldt ”Rema kryds”. Dette har vi tydeliggjort overfor kommunen, og vi har understreget 2

at trafiksikkerheden på Randersvej og fremkommeligheden på tværs af Trige ligger os på sinde. Vi håber meget at Aarhus Kommune inden for en overskuelig fremtid sætter sig i front for at gøre noget ved krydset.

Yderligere har vi påpeget af vejbelysningen ved en række stoppesteder er ringe og i nogle tilfælde ikke eksisterende. Det skal der gøres noget ved. Vi kan i avisen læse, at den nuværende gadebelysning er under udskiftning til noget mere energirigtigt, og det lyder jo godt.

Vi har bemærket, at der særligt om morgenen og aftenen er behov for et stoppested ved Høgemosevej, og det spiller vi også ind til kommunen og Midttrafik.

Sluttelig omkring anlæg. Der er nu udarbejdet en såkaldt ”Skolevejs Analyse” som også omfatter Bakkegårdsskolen. Det anbefales heri, at der opsættes såkaldt ”trykknaps advarselslys” ved Smedebroen, at der opsættes cykelstativer ved Tunnelen og at der etablerer cykelsti hel vejen fra Ølsted til Smedebroen og på Smedebroen.

Aarhus Kommune har etableret et såkaldt ”Trygheds Netværk”. Et netværk hvor kommunen, politiet og Fællesrådene i kommunen kan tale om kriminalitetsforebyggende initiativer, alt med henblik på at det skal være trygt at bo i Aarhus.

Aktuelt er vores område ud fra statistikken meget trygt. Vi har været forskånet for bølger af indbrud og anden kriminalitet som ellers har ramt andre dele af kommunen.

Fællesrådet deltager aktivt i Trygheds Netværket og vil fremadrettet vurdere behovet for konkrete initiativer i lokalområdet sammen med såvel Kommune som Politi.

Til slut vil jeg tillade mig at fortælle om en rigtig god aften jeg havde sammen med 24 andre borgere fra lokalområdet.

Vi havde fået lavet en aftale om rundvisning på Affald/Varme i Lisbjerg onsdag den 25. oktober. Der var 25 pladser, og 25 mødte vi op. SÅDAN. Altid rigtig dejligt når man arrangerer noget at medlemmerne så bakker op.

Vi havde lejlighed til at se såvel den gamle del af værket, men så sandelig også den nye del hvor der brændes halm og træflis af. Et super moderne værk hvor der er styr på tingen så borgerne i hele Århus er sikret varme og varmt vand.

Efter rundvisningen havde vi lejlighed til at stille spørgsmål men også til at høre lidt nærmere om hvorledes vi alle kan bidrage til mindre forurening ved at sortere vores affald.

En super aften og tak for den gode opbakning.

Trige, november 2017. Steen Edeling, formand.

Kommentarer og debat i forbindelse med beretningen:

- Ønsker om trafikregulerende foranstaltning i Rema kryds og ved Trige Centervej/Randersvej

- Afstribning af Vestermøllevej

- Busstoppested ved Industrien Høgemosevænget.

3

- GF Bærmosehøjen fremlagde foreløbigt forslag til en ”aktivitetspark” på det grønne område ved nybebyggelserne. Området skal være for hele Trige og som det fremgik af det fremlagte udkast er der plads til leg, motionsredskaber, bålplads og alm. ophold med borde og bænke. Området er nemt tilgængeligt da der er gangstier fra Hjulgårdsvej. Det fremlagte blev vældig godt modtaget og vi håber, at der arbejdes videre på det. Som bekendt er der ikke noget der kommer uden en arbejdsindsats, og det vil kræve engagement fra mange sider, derfor er det vigtigt at der fra foreningslivet og de mange grundejerforeninger vises interesse for at deltage. Økonomien er selvfølgelig også et stort punkt, men med den interesse der er fra mange sider om, at vi skal være aktive og motionere, er der mange muligheder for at søge midler til projektet. Lokale- og anlægsfonden vil være en oplagt mulighed at søge støtte hos.

- Torben Melvig fortalte lidt om planerne for Bakkegårdsskolen, hvor der skal bygges om, så den kan rumme Fritidsklubben, der så skal flyttes fra Trige Søndergård. Arbejdet forventes at gå i gang umiddelbart i det nye år. Bakkegårdsskolen har 50års jubilæum i 2018.

Da der ikke var indkommet forslag til behandling, gik vi direkte over til

3. Debat.

- Der er udarbejdet en ny skolevejsanalyse, der peger på 3 indsatsområder i Trige.

Smedebroen/Hjulgårdsvej – løsningsforslag:

Opsætning af dynamiske tavler som advarer bilister om krydsende skoleelever, så bilister bliver opmærksomme allerede inden svinget.

Der etableres en tavle. Som eleverne selv kan aktivere umiddelbart ifm. standsforbudstavle nord for Hjulgårdsvej, så eleverne selv kan aktivere den.

Tunnelen under Randersvej - løsningsforslag :

Tunnelen anvendes af elever bosiddende øst for Randersvej. For at sikre passage af tunnelen opsættes 10 cykelstativer i kanten. Belysning efterses og ved rampen op til Randersvej fjernes beplantning/jord.

Høgemosevej – løsningsforslag:

Ølsted ligger inden for 2,5 km fra Bakkegårdsskolen, og dermed i cykelafstand. Der er ingen foranstaltninger for cyklister langs Trige Centervej fra Smedebroen til Høgemosevej, der er cykelsti langs Høgemosevej mellem Trige Centervej og Høgemosevænget. Fra Høgemosevænget til Ølsted er der ingen foranstaltninger for cyklister.

Cykelsti langs Trige Centervej – ca. 250 m og Høgemosevej ca. 1.200 m.

Bemærk, at det er løsningsforslag, der er ingen garanti for, at det det bliver realiseret.

Det bemærkedes, at cyklende og gående trafik på hele Trige Centervej til Randersvej er forbundet med risici, så derfor vil det være en god ide at etablere cykel/gangsti langs hele Centervejen. 4

- Sti mellem Trigeparken og skolen flyder med affald, forslag til skolen om at sende elever ud at rydde op.

- Hvorfor skriver skolen ikke i Treklang? Der bor jo andre en skolesøgende børns forældre i Trige og der er interesse i at vide, ”hvad går de nu og laver på skolen”.

I det hele taget fik Torben mange ”gode råd” at tage med hjem.

Et par tilbagevendende sager var der også debat om.

- En sti fra busstop langs Holmkærvej + etablering af belysning.

- Fælles juletræ for hele Trige.

- Byfest, som i gamle dage.

Forretningsudvalget vil tage sager, der vedrører kommunen, med til de kommende møder i de respektive afdelinger.

Ordstyreren takkede for god ro og orden, og mødet sluttede med lidt mad.

Ref. Henny Hansen

10-december 2017.