Udskriv

Referat fra Repræsentantskabsmøde november 2015

Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd. November 2015.

28 af foreningens medlemmer var mødt op til mødet, som indledtes med velkomst og herefter valg af dirigent. Niels Hjortshøj, Ølsted Menighedsråd valgtes og sørgede for at styre talerækkefølge og i øvrigt lede mødet.

Formandens beretning:

Velkommen.

Ikke siden den 21. maj har vi været samlet i Repræsentantskabet, så det er en glæde at ønske jer alle velkommen til årets ”2.halvleg”. Igen et flot og stabilt fremmøde.

Det forløbne halve år er uden dramatiske højdepunkter her i Trige, og det skal man i disse tider nok være glad for.

Århus Kommune har gennem det seneste halve år sendt indbydelser til høringer og møder inden for en række områder. De har indbudt til møder om MEDBORGERSKAB, LETBANE og om den fremtidige BOLIGPOLITIK. Alt sammen spændende emner som vi og medlemsforeningerne har haft mulighed for at deltage i. Kommunen har lagt megen energi i MEDBORGERSKAB, men hvis jeg skal udtrykke det lidt firkantet, så handler det i bund og grund om at vi skal være der for hinanden, og det er det jo rigtig svært ikke at være enige i. Om det så kræver en stor plan fra kommunen side er nok mere tvivlsomt, men man kan jo sige det nok ikke skader!

I begyndelsen af oktober deltog Henny Hansen og jeg i det årlige møde hos Trafik & Veje. Vi hørte om området økonomiske ramme som er på ca. 30 mil. kroner som typisk skal gå til mindre projekter rundt om i Århus Kommune. Vi kunne konstatere, at stort set hele rammen var der disponeret over, men vi undlod ikke endnu en gang at gøre opmærksom på, at vi har en række ting vi gerne vil betænkes med i vores område. Efter mødet har vi endnu en gang skriftligt fremsendt vores prioriteringer, der tale om 1) trafikdæmpende foranstaltninger på Randersvej (Rema-krydset) og 2) en gangsti/fortov langs Lergravvej. Eet kontant udbytte var der af mødet. Det er lykkes os at få en aftale med den såkaldte områdekoordinator så hun den 2. december kommer en tur til Trige hvor vi får lejlighed til at uddybe vores ønsker.

Senere i oktober var vi også til møde med ”Teknik & Miljø” hvor vi blev præsenteret for de seneste udviklingsplaner for Århus Kommune. Der er ikke nye tiltag konkret omkring Trige og Ølsted, men naturligvis bliver vi meget kontant ramt at de forandringer der sker i forhold til Letbanen og udbygningen af Lisbjerg. Det var en aften med mange tal og bl.a. forudsiges det, at Århus Kommune frem til 2030 bliver forøget med indbygger svarende til en by på størrelse med Horsens Kommune (50.000), så der er noget at planlægge for!

Henny Hansen har skrevet en artikel om Letbanen som kommer i næste nummer af Treklang, og aviserne har bekendtgjort, hvilke mulige senarier der ligger foran os. Linje 1A bliver med al sandsynlighed nedlagt. En del af finansieringen af Letbanen består i at nedlægge busruter, og derfor ligger det nok til højrebenet, at linje 1A synger på sidste vers. Hvad alternativet bliver, ved vi ikke, men de ansvarlige ER klar over, at der skal være et alternativ, om det bliver intensiv busdrift mellem Trige og Lisbjerg eller andet, kan vi kun gætte på. Alt om den fremtidige busdrift bliver sendt i høring efter nytår, og jeg vil opfordre alle medlemsforeningerne til at spille ind og komme med deres mening om planerne, men først og fremmest at sende god konstruktive forslag ind til en passende dækning af transportbehovet for borgerne i Trige og Ølsted.

Og så til noget helt andet! Separering af vand. Henny har haft kontakt ind til Aarhus Vand, og de forventer, at den samlede planlægning er færdig inden årets udgang. Når man går over til detailplanlægningen, vil borgerne blive inddraget, og der vil blive inviteret til borgermøder rundt i kommunen. Forventet anlægs år for Trige er 2019/2020.

Treklang er vores alle sammens blad. Det er formelt Fællesrådet, der står for det, men i bund og grund, er det jo alle medlemsforeningerne, der er medejere af det. Det vil være rigtig dejligt om I alle i større grad vil benytte jer af det og sende indlæg ind som kan blive bragt til information både for jeres egne medlemmer, men også for øvrige beboere i Trige og Ølsted. Jo mindre tekst der bliver sendt ind, jo større del bliver til billeder, og det er jo ikke en ny udgave af ”Billedet Bladet” vi ønsker at udgive!

I vores moderne verden er Fællesrådet jo også på de sociale medier, eller næsten da. Vi har en hjemmeside som ærlig talt virker noget støvet, men vi arbejder med det, og vil gerne bede jer om også at bruge hjemmesiden. Send os billeder og tekst, så kan vi være linket til at få det på Fællesrådets hjemmeside: http://www.trige.dk/ .

Sluttelig vil jeg fortælle, at vi er blevet kontaktet af foreningen ”at redde liv”, som er en forening der med hjælp fra donorer skaffer midler til opsætning af hjertestartere. En hjertestarter der sættes op i det åbne byrum skal både sikres, vedligeholdes og etableres. Alt i alt vil det løbe op i små 30.000 kr.

Jeg har forleden fået oplyst, at pengene ER indsamlet, og vi kan i løbet af kort tid forvente, at hjertestarteren bliver opsat og monteret oppe ved Rema 1000, der lægger husvæg og strøm til installationen. ”at redde liv” sætter ikke bare hjertestarteren op, de sikre også, at den bliver vedligeholdt i ikke mindre end 8 år. Fællesrådet har bidraget med 1000,- til projektet, så vi nu i Trige har en hjertestarter som vi kan komme til døgnet rundt.

På vegne af Forretningsudvalget

Steen Edeling, formand.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Dog var der kommentarer om hjertestarteren, som man mente skulle placeres midt i Trige, men REMA 1000 har velvilligt stillet sig til rådighed med strøm og mur til den, så derfor er det den valgte placering. Der var enighed om, at det er vigtigt, der bliver ”annonceret” at den er der.

Under debat blev følgende emner debatteret:

-       Trafikregulering af krydset Randersvej/Pannerupvej/Lergravvej

-       Lys langs Holmkærvej

-       Ændring af linie 1A, i Ølsted er man bekymret for deres busforbindelse

-       Skolebus fra Ølsted til Lisbjerg

-       Ny vej fra Søftenvej til Affald Nord

-       Opsætning af affaldsbokse ved stoppesteder.

-       Evt. ændring af skoledistrikter

-       Utilfredshed med, at der skal bruges penge på lufthavnsproblematikken og letbanen.

Bakkegårdsskolen, Helhedsplanen for Trigeparken og præst Peter Viuf har gang i projekt ”Rethink landsbyen”, som skal være Triges bidrag til Kulturby 2017. Planen er, at det skal kobles til Børnekulturugen. Projektet skal indeholde aktiviteter der binder Trige sammen. Der ansøges om midler, fra den pulje der er til rådighed i forbindelse med Kulturby 2017.

I løbet af foråret bliver der indkaldt til Temaaften. Så gå i tænkeboksen rundt i de små hjem og foreninger, måske ligger der gemt gode ideer til en aktivitet.

Der var stor talelyst, men alt godt har en ende, og der skulle jo også indtages lidt mad og drikke til de efterhånden tørre ganer. Ref.: HEH