Udskriv

Fællesrådets Vedtægter

Punkt 1:

Navn: Trige - Ølsted Fællesråd
Hjemsted: Trige - Ølsted Sogne
Adresse: Sammenfaldende med den til enhver tid værende formand for Forretningsudvalget.

Punkt 2:
Formål: at - virke for godt og frugtbart sammenhold mellem egnens beboere at - være et fælles organ, der overfor offentlige myndigheder kan varetage egnens kulturelle, miljømæssige, fritids - og erhvervsmæssige interesser m.v.. at - virke til skabelse af bedre trivsel for egnens beboere ved at være lydhør overfor behov for nye aktiviteter og institutioner og ved, at foreslå løsninger til imødekommelse af disse ønsker.

Punkt 3:
Medlemskab: Som medlemmer kan optages foreninger, beboergrupper, institutioner, råd m.v. hvis virksomhed falder indenfor Fællesråds formål. Tilmelding skal indsendes til Forretningsudvalget På førstkommende repræsentantskabsmøde præsenteres nye medlemmer. Ingen medlemsgruppe afgiver suverænitet til Fællesrådet.

Punkt 4:
Repræsentantskab: Højeste myndighed er Repræsentantskabet. Dette består af max. 2 repræsentanter for hver forening i Trige-Ølsted Fællesråd. Ingen person kan repræsentere mere end 1 forening i Fællesrådet. Hvis en forening udpeger nye personer til repræsentantskabet, skal det hurtigst muligt meddeles Fællesrådet, så det til enhver tid ved, hvem der repræsenterer foreningen.

Punkt 5:
Repræsentantskabsmøder: Repræsentantskabsmøderne afholdes ordinært 2 gange årligt, i maj og november. Adgang til møderne har de af medlemmerne valgte repræsentanter eller suppleanter, samt de indkaldte udvalgsmedlemmer. Endvidere er der adgang for særligt indbudte. Ekstraordinært indkaldes til Repræsentantskabsmøde når Forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af repræsentanterne indsender skriftlig og motiveret begæring herom til Forretningsudvalget. Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel og er, når de er lovligt indvarslet, altid beslutningsdygtige. Indkaldelse skal indeholde dagsorden. Eventuelle forslag fra Forretningsudvalget der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet skal udsendes samtidig med indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til Forretningsudvalgets formand senest 14 dage før Repræsentantskabsmødet. Det påhviler Forretningsudvalget at videresende indkomne forslag til medlemmerne således, at disse forslag er medlemmerne i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Fremmødte medlemmer har hver én stemme. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring skal der foretages skriftlig afstemning. Valg til Forretningsudvalget skal altid foregå skriftligt.

Punkt 6:
Dagsorden: Det ordinære repræsentantskabsmøde i Maj skal altid indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Udvalgsberetninger til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Forretningsudvalg, revisorer og suppleanter.
8. Eventuelt.

Punkt 7:
Valg til Forretningsudvalg: På det ordinære Repræsentantskabsmøde i maj, er der valg til Forretningsudvalget. Udvalget består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen - 3 afgår på ulige år og 2 på lige år. Genvalg kan finde sted. Valgbare er foreningens repræsentanter jfr. punkt 4. Hvert år vælges en 1.og en 2. suppleant. Genvalg kan finde sted. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Når en person i Forretningsudvalget ikke mere er udpeget som repræsentant for den forening, som vedkommende repræsenterede ved sit valg til Forretningsudvalget udtræder denne person og den på Repræsentantskabsmødet valgte suppleant indtræder i stedet.

Punkt 8:
Forretningsudvalgets ledelse: Forretningsudvalget leder arbejdet i Fællesrådet. Udvalget har ret til at nedsætte de for arbejdet fornødne udvalg., samt at lade disse supplere efter fagligt eller lokalt behov.

Punkt 9:
Regnskab og revision: Regnskabsåret er fra 1/4 - 31/3. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på skift 2 år ad gangen. Revisorerne vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde i maj. På dette møde vælges også 2 revisorsuppleanter ligeledes på skift for 2 år ad gangen. Revisorerne kan ikke være medlemmer af Forretningsudvalget. af Forretningsudvalget.

Punkt 10:
Kontingent: Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet i maj. Såfremt et medlem undlader at betale kontingent efter påkrav, kan medlemmet ekskluderes af Trige-Ølsted Fællesråd. Kassereren udsender girokort på kontingentet umiddelbart efter repræsentantskabsmødet i maj.

Punkt 11:
Hæftelse: Foreningen alene hæfter for eventuel gæld.

Punkt 12:
Udmeldelse og eksklusion: Udmeldelse skal ske skriftligt til udløb af et regnskabsår. Eksklusion kan kun ske ved en beslutning i Repræsentantskabet og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Punkt 13:
Ophævelse: Eventuel ophævelse af Trige-Ølsted Fællesråd skal vedtages på 2 hinanden følgende repræsentantskabsmøder og hver gang med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Møderne skal holdes med mindst 2 og højest 6 ugers mellemrum. På det sidste repræsentantskabsmøde træffes bestemmelse om fordeling af Formue med udgangspunkt i foreningens formålsparagraf.

Vedtægternes punkt 7 er ændret d. 18/05 2006