Udskriv

Referat fra Trige-Ølsted Fællesråds Repræsentantskabsmøde den 12. november 2019.

Fremmøde fra 20 af Rådets medlemmer.

Som indledning til mødet fortalte Steen Edeling fra Trygfonden, Bo Trygt, om tyverisikring af vore boliger. Trige er ikke eet af de områder i Aarhus kommune, der er hårdt ramt, men eet indbrud er selvfølgelig eet for meget. Det er en traumatisk oplevelse at komme hjem til et hus der er endevendt af tyve. I 2018 var der i området 12 indbrud og i år 10, men året er jo ikke gået endnu, så vi håber at tallet ikke stiger.

Vi kan selv gøre noget for at forhindre indbrud bl.a.

  • bedre låse i udvendige døre

  • hasper på vinduer

  • udvendig belysning med sensorer

  • klip/beskær hække og buskadser så tyven ikke kan arbejde skjult.

  • lad boligen se beboet ud selv om du er på ferie

  • nabohjælp – bed naboen tømme din postkasse, brug naboens p-plads, kør affaldsbeholder på plads efter tømning,

det er alt sammen med til at gøre tyvens arbejde rigtig besværligt, så hold øje med hvad der sker omkring i området, man ved, at opmærksomme naboer kan nedbringe indbrud med ca. 20 %, så derfor er et godt naboskab guld værd.

Gå ind på nabohjælp.dk og læs mere om, hvilke muligheder der er for hjælp til sikring af din bolig.

Efter dette indlæg gik vi i gang med repræsentantskabsmødet.

Formanden bød velkommen og Niels Hjortshøj blev valgt som ordstyrer. Han gav ordet videre til Steen Edeling, som aflagde beretning om det forgangne halvår

Mødets start var jo med et oplæg omkring BoTrygt som Repræsentantskabet besluttede på mødet i foråret. Jeg håber I har fået noget ud af det, og går hjem og bringer budskabet videre omkring sikring af egen bolig og ikke mindst Nabohjælp.

Peter Viuf har i en årrække siddet i vores forretningsudvalg, men han har søgt nye græsgange og en ny udfordring, og har siden den 1. september været provst i Malt provsti og præst i Askov sogn.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Peter for sit altid brændende engagement i Fællesrådet og hele lokalsamfundet i såvel Ølsted som Trige.

Samtidig har jeg så muligheden for at ønske Jesper Andersen velkommen i forretningsudvalget.

Det formelle skift fra Peter til Jesper fandt sted på et forretningsudvalgsmøde den 8. oktober.

Med formalia i orden kan jeg så her fortælle om et par af de emner som Forretningsudvalget har beskæftiget sig med siden sidst.

På vores repræsentantskabsmøde i november 2018 betegnede jeg tunnelen under Randersvej som misligholdt og et sted som kun få benyttede. Det ene ord tog det andet, og det korte af det lange; en kreds af interessenter kastede sig ud i, at der skulle ske noget. Hele historien kan læses i Treklang, og den 20. september kunne Fællesrådet sammen med skolen, det bolig sociale projekt i Trige Parken og kirken holde ”genåbning af tunnelen” der nu er udsmykket med religionshistorie, nationalflag og ikke mindst farver og godt humør. Tak til kunstneren Eske Touborg og til alle

eleverne fra skolen der har medvirket til udsmykningen. Og ikke mindst en stor tak til de mange borgere der både personligt og økonomisk har bakket op. TAK.

På samme repræsentantskabsmøde havde vi debat om de tiltag som kommunen havde iværksat i forhold til græsplænen nord for Bjørnshøj, overfor p-pladsen ved ”centret”. Forretningsudvalget deltaget på nogle af de møder som kommunen har holdt, og byder naturligvis velkommen til ”Ellens Plæne” i midtbyen. Hvad der yderlige kommer til at ske på plænen er op til kommunen og de borgere der deltager i det projekt.

Trafikken på Randersvej er et tilbagevendende punkt i mine beretninger. Beretningen bliver læst op på vores repræsentantskabsmøder og alle beretningerne er offentliggjort i såvel Treklang op på Fællesrådets hjemmeside. Det er desværre ikke mit indtryk at særlig mange læser det, MEN det skal ikke afholde mig fra igen at sige noget om trafikken.

Trafikforholdene omkring Randersvej, og særligt krydset ved Rema og ved Trige Centervejs udmunding i Randersvej, ER problematiske. Alt dette er understreget både ved mange opslag på Facebook og ikke mindst i lokalaviserne hvor der har været et par fine artikler der beskriver udfordringerne med trafikken og med kommunen.

Vi ER i dialog med Aarhus kommune (forvaltningen Teknik & Miljø, mobilitet), og vi er blevet oplyst (september 2019), at der ER sat penge af til hastighedsdæmpende foranstaltninger i 2020 på Randersvej.

Vi har forsøgt at presse på for at blive inddraget i detailplanlægningen allerede nu, men her forbeholder forvaltningen sig ret til at komme med et udspil inden vi bliver inddraget!

Der er ikke noget der tyder på at de vil etablere lyskryds i krydset ved Rema, men det er mit håb at en generel hastighedsnedsættelse vil lette trafikken og hindre trafikuheld på strækningen.

Med etableringen af ny bebyggelse øst for Randersvej, ER der sket en betydelig øget trafikbelastning, og der ER sket en række uheld.

Borgerne i Trige har været flittige til at skrive til kommunen når der har været hændelser, og det vil jeg gerne opfordre til at det fortsætter. Det er vigtigt, at vi fortsat lægger pres på såvel Forvaltning som politikerne (rådmanden).

Trige midtby har været gravet op på kryds og tværs det sidste år tid. Der er nu etableret et stort regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej, og jeg håber dermed, at Trige er blevet sikret mod utilsigtede oversvømmelser. Hvilke planer Aarhus Vand har med den bare mark rund om regnvandsbassinet er jeg ikke bekendt med.”

I forbindelse med beretningen oplæste Steen følgende mail fra Jørgen Johnsen, Ølsted Borgerforening

Til orientering.

Jeg har indledt et samarbejde med fællesrådet L.S.T.K. om indretning af ny genbrugsplads, rekreativt område(festivalpladsen), div. vejføringer, "ny Høgmosevej", vejnavne og stianlæg mellem Ølsted og Lisbjerg.

Endvidere har jeg igangværende positiv dialog med projektledere, arkitekter mfl. ved Aarhus Kommune..

Der var enkelte opklarende spørgsmål til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Henny Hansen takkede GF Lergravvænget for deres indsats med at plante de mange blomsterløg som Aarhus Kommune har sponsoreret. Vi glæder os til at se dem blomstre til foråret

Forslag om QR kode ved tunnellen, så man kan læse om udsmykningen.

Også en tak til Trige Forsamlingshus for kaffen.

Steen Edeling opfordrede til, at man ikke ”puster til ilden” hvad angår afbrænding af biler og ”tyveri” af bilhjul/dæk.

Peter Koberg efterlyste forslag til afhjælp af Treklangs anstrengte økonomi, og der kom mange forslag og tilkendegivelser, som der nu skal arbejdes videre med. Der var også ros til bladet.

Niels Hjorts takkede for god ro og orden og møder fortsatte over en bid brød.

Referent: Henny Hansen Ordstyrer: Niels Hjortshøj

Udskriv

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd den 8. november 2018.

Deltagere: 36 personer repræsenterende 24 foreninger.
Steen Edeling bød velkommen og efterfølgende valgtes Niels Hjortshøj som ordstyrer. Steen fremlagde følgende beretning fra Forretningsudvalget.
”Hjertelig velkommen til det halvårlige Repræsentantskabsmøde. Efter den fantastiske sommer, tyder alt på, at efteråret har indfundet sig, og at vi formentlig helt som vanligt, vil få en vinter, også i Trige.
I Fællesrådet har vi været til flere møder med kommunen, men først og fremmest har vi haft et møde, hvor kommunen kom her ud til os, og vi havde lejlighed til at drøfte en række af de store og små ting, som vi gerne vil have at kommunen tager sig af.
Den 26. september mødtes det samlede Forretningsudvalg (næsten) med tre repræsentanter for Teknik og Miljø, den såkaldte Mobilitetsafdeling, og jeg vil her gennemgå de punkter vi fik vendt;
Torvet ved Smedebroen. Det blev aftalt, at vi melder ind via app’en til kommunen der så kan reagere på de skæve betonklodser. M.h.t. reklamesøjlen så er det noget mere vanskeligt, da den rent faktisk er stillet til rådighed af et privat firma AFA. Da det er konstateret, at den rent faktisk ikke bruges, vil kommunen arbejde videre med firmaet for at få den fjernet.
Gadekæret ser ”sølle” ud. Henny tager kontakt med skolen, da de tidligere har lovet at hæve vandstanden og have mere fokus på området. Ligeledes vil vi gerne i dialog med skolen om parkeringen på Bjørnshøjvej.
Vi vil gerne have etableret et busstop på Høgemosevej ved industrien, og det er aftalt at vi tager direkte kontakt til trafikafdelingen.
Rema krydset ER kommunen klar over, vi gerne vil have gjort noget ved. MEN kommunen ser krydset som en del af den samlede trafikafvikling på Randersvej, og er mere indstillet på håndtering af trafikken på Randersvej. De ser en nedsættelse af hastigheden gennem Trige på Randersvej som en mulighed. Kommunen skønner ikke at det er realiserbart at lave lyskryds eller andet i Rema krydset, dels ud fra de fysiske forhold og dels i forhold til kommunens samlede økonomi. De er indstillet på at se nærmere på den samlede trafik på Randersvej, og vil i første omgang tage initiativ til at der bliver lavet en aktuel trafik- og hastigheds måling på stedet. Den seneste trafikmåling er fra 2016, og lavet nord for Langagervej (Den Japanske Have) som viste 6.700 køretøjer i døgnet. (ikke specificeret). Når disse målinger er lavet, vender kommunen tilbage til Fællesrådet med henblik på en snak om, hvad der kan gøres.
Tunnelen under Randersvej er misligholdt og ikke egnet for folk med barnevogne, kørestolsbrugere, cykelanhænger eller lign. Det er nu aftalt, at kommunen laver ramper på trinnene på den østlige side, og at de bliver i en bredde så både kørestolsbrugere, cykeltrailere og barnevogne kan benytte stedet. Der bliver ligeledes bestilt en gang maling af tunnelen. Den endelig tidsramme er ukendt.
Vi har også talt om fortove ved busstopstederne dels ved Bærmosevej/Bærmosehøjen og dels ved Holmkærvejs sydlige ende. Kommunen er ikke indstillet på at lave ekstra fortov ved Bærmosevej, da der
[2]
umiddelbart ikke er noget stisystem en evt. forlængelse af fortovet ved busstoppet kan ”hægtes” på. De er dog indstillet på, at såvel det østlige som det vestlige busstop på Holmkærvejs sydlige del, forlænges og ”hægtes” sammen med eksisterende stisystem. Tidshorisont formentlig primo 2019.
Yderlige har vi talt om beskæring af beplantning ved Smedebroen – Trige Centervej og ved Smedebroen – Bjørnshøjvej. Kommunen henholder sig til, at der er tale om private grundejere som man ikke kan skride ind overfor. Fællesrådet vil derfor i al stilhed så blot sige til alle grundejere i Trige og Ølsted, at de bør overveje deres beplantningshøjde hvis de har hæk og lign. ud til vejkryds!
Og sidst men ikke mindst er vi blevet bekendt med, at grunden hvor Bakkegårdens møbler tidligere havde til huse nu er udstykket, og fire grunde er sat til salg. Kommunen har givet tilladelse til, at to af disse grunde kan have fælles udkørsel til Bjørnshøjvej, de to øvrige til Peter Vilkens Vej.
Hvis jeg skal komme med et samlet resume af samarbejdsmødet, så må det være, at vi møder megen forståelse, men noget mindre handling! Som mangeårig samarbejdspartner med kommunen, dels som formand for Fællesrådet, og dels tidligere i Skolebestyrelsen, er det min erfaring, at SÅDAN ER DET, og så må man bare klø på og have bunker at tålmodighed!
Ud over disse mange ting, har Fællesrådet sendt høringssvar til kommunen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Vi havde her et fint samarbejde med skolebestyrelsen. Efterfølgende blev der så meldt besparelser ud på dagtilbudsområdet, hvilket igen fik os til tasterne. Svaret fra rådmanden er lagt ud på Fællesrådets hjemmeside, i svaret garanterer rådmanden, at forholdene for børnene og børnefamilierne i forhold til pasningstilbud ikke er forandret, men at der udelukkende er talte om en ledelsesmæssig besparelse!
Fællesrådets opgave er at være kontaktorgan i forhold til Aarhus Kommune. Da vi i løbet af sommeren blev bekendt med, at der er sat et projekt i gang med at se på en udvidelse af E45, valgte vi dog at gå ind i sagen. Projektet kører i Vejdirektoratet under Trafikministeriet, og vi skrev til dem, at vi gerne vil have, de medtager muligheden for at etablere støjværn mellem E45 og Trige. Der er i sidste uge modtaget materiale som skal danne grundlag for det videre arbejde. Materialet bliver lagt på Fællesrådets hjemmeside.
Fællesrådet deltager også fortsat i det såkaldte Tryghedsnetværk. Det er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi. De laver løbende aktuel statistik om kriminalitet og ikke mindst indbrud i vores område, og i nummeret af Treklang op til sommerferien fik vi bragt de aktuelle statistikker. Alt tyder på, at vi er inde i en stille periode med indbrud, men stadigvæk ser vi enkelte indbrudssager i vores nabolag. De der er nærmest til at gøre det svært for indbrudstyvene er os selv, v. Ved at være en årvågen nabo, og sikre vores bolig ordentlig, kan vi forhåbentlig komme endnu længere ned i statistikken.
Der er ikke noget nyt i forhold til NCC og deres planer med en ny fabrik.
Jeg skal undlade at komme med en lang tale om Letbanen, men blot konstatere, at den da næsten er kommet i gang. Kun fremtiden vil vise om den bliver en succes eller en Århushistorie.
Treklang er vores allesammens blad. Et af argumenterne for at vi får tilskud fra kommunen til Fællesrådet, er at vi udgiver et fælles blad. Vi har derfor besluttet, at vi fremadrettet giver 500,- kr. pr. bladudgivelse til Treklang fra Fællesrådet, også for at styrke bladet, der fortsat er ramt af en tilbagegang af annoncer.
[3]
Sluttelig kan jeg oplyse, at Tilst Køreskole gerne vil til Trige, og de har i 1. omgang lejet Fællesrådets lokale på Trige Søndergård, så de kan påbegynde teoriundervisning straks efter nytår.”
Der var ikke mange bemærkninger til beretningen, men kun gode råd til, hvordan de tiltag der er i gang kan løses, nu afventer vi så, at det der blev lovet på vores møde med kommunen bliver ført ud i livet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beboere på Holmkær nævnte, at der sker nedfald af eet eller andet på biler, tage og vasketøj. Man mistænker NCC for at være ”synderen” men det er uhyre vanskeligt at placere et ansvar, det kræver meget håndfaste beviser som, tidspunkt, hvor, varighed. Der skal i givet fald rettes henvendelse til Aarhus Kommune, som har tilsynspligten. Der klages også over tiltagende støj fra lastbiler på Vestermøllevej.
Sidste trafiktælling er fra 2013, så der er mulighed for, at trafikken er steget siden da. Mit til trafik, har Fællesrådet i høringssvar i forbindelse med udskiftning af NCC anlæg foreslået, at der etableres udkørsel til Høgemosevej i stedet for, som nu, til Vestermøllevej.
Der er beboere i området, som stadig bruger containerpladsen bag brugsen, selvom containerne er fjernet. Sidst er en sofa efterladt der. Ubegribeligt, at ”nogen” synes det er ok bare at lade andre sørge for, at få fjernes ens affald.
På mødet blev fremlagt et opslag, som er sat op flere steder i Trige. Det er ikke noget Fællesrådet har modtaget, men Steen undersøger det. Det omhandler det grønne areal ved Plejeboligernene/Smedebroen. Der er åbenbart kræfter i gang for at få det udnyttet til ”offentlig” park.
Efter at have konstateret, at der ikke var mere at tale om, takkede ordstyreren for god ro og orden, og der blev bragt forfriskninger ind.
Ref.: Henny Hansen.

Udskriv

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD D. 30. MAJ 2017.

Fremmøde; 31 personer.
Afbud: 4 personer
Formand Steen Edeling bød velkommen.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Udvalgsberetninger til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Forretningsudvalget
På valg: Peter Koberg og Thorsten Ericson
Valg af suppleanter
På valg: Annette Kjær Lange og Ingerlise Jensen
Valg af revisor
På valg Jørgen Johnsen
8. Eventuelt.
1. Niels Hjortshøj valgtes som ordstyrer.
2. Ingen nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning.
”I april havde Henny og jeg lejlighed til at deltage ved et møde hvor Århus Kommune fortalte om planer og udvikling frem mod år 2050! Personligt vil jeg være omkring 93 år, så det er jo nok ikke sikkert det er noget man (jeg) får set virkeliggjort!
Man forventer, at kommunen vokser med ca. 6000 mennesker pr. år og at ca. halvdelen af dem bosætter sig i den nordlige del af kommunen, dvs. først og fremmest Lisbjerg og Nye! Der snakkes meget om ”fortætning”, i den nuværende midtby, altså flere højhuse. Det er også kommet frem, at der så småt snakkes om en ny skole i Nye, men fra en sådan beslutning tages, til den står færdig vil der gå ca. 5 år.
Det mest bemærkelsesværdige vi så på mødet var dog nok, at der på et kort var indtegnet linjeføringen for Letbanen, og den gik helt til Trige!
Udviklingen i Trige står heller ikke stille: Der er kun 6 ledige grunde på Bærmosehøjen, og selv på de såkaldte ”storparceller” er byggeriet gået i gang. Adgangen til de nye rækkehuse bliver via en nyetableret vej, ”Pilehegnet”. Andre nye veje i Trige er ”Rødlervænget” og Blålervænget” På den østlige side af Randersvej (Byhøjtoften og Byhøjengen) er der også kommet gang i husbyggerierne. Grundene lå byggemodnet et stykke tid, men efter snakken omkring en evt. lufthavn forstummede, er der solgt en del grunde. Et hus er færdigt og taget i brug og yderlige to er under opførsel. Angiveligt er der solgt 11 grunde og yderligere er 2 reserveret.
I Ølsted ser vi, at der bygges så der sker også noget nyt.
Kloakeringen og separationen af regnvand, fortsætter gennem ”det gamle” Trige og arbejdet når angiveligt Smedetoften omkring september i år.
2
Et andet projekt er ændring af vejstatus for en række veje i området. Århus Kommune overvejer at varsle op mod 900 veje om deres fremtidige ”vejstatus”. Kort fortalt handler det om at fortælle grundejerne langs disse veje, at de fremover skal være såkaldte ”privat fællevej”, hvor det er husejerne langs vejen der overtager vejvedligeholdelsen. Blandt de veje i vores område der tænkes ændret er Hjulgårdsvej, Gartnerparken, Peter Vilkensvej og Høgemosevænget. Det er naturligvis meget vigtigt at man er opmærksom på i hvilken stand en sådan vej overtages. Jeg vil gerne opfordre ALLE til at etablere grundejerforeninger, så man har ”fælles fodslag”, når og hvis man kommer i den situation at man skal overtage vejforpligtigelserne.
Senest har vi modtaget brev fra Århus Kommune omkring firmaet HCS. De ønsker (igen) at udvide deres aktiviteter på Høgmosevej. Beboere i tilknytning til adressen har modtaget direkte besked. Jeg skal opfordre alle til at gøre relevante indsigelser til Kommunen, og vil understrege at virksomheden fortsat er placeret oven på vandreserver der skal være med til at dække borgerne behov for rent vand mange år frem.
Fortovet langs Lergravvej er nu efter mange års ønske etableret. Det har været en meget lang kamp med kommunen for at få dette igennem, men trods dette vil jeg gerne takke Århus Kommune og vil samtidig gøre opmærksom på, at vi også fremadrettet vil presse på for forbedringer i Trige og Ølsted.
Århus Kommune har varslet, at de trækker en række aktiviteter væk fra Trige Søndergaard. Åbenbart for at samle alle aktiviteter på Bakkegårdsskolen.
Skoleleder Torben er tilstede i aften, og jeg har aftalt med ham, at han i forlængelse af beretningen får lejlighed til at fortælle om planerne for Bakkegaardsskolen.
Et par ord om vores blad TREKLANG. Det er nu lykkes at indgå et samarbejde med Menighedsrådene i Trige, Ølsted og Spørring, så vi fremover udsender Treklang som et fællesblad for såvel Fællesrådet som Menighedsrådene. Bladet bliver omdelt inden Pinse og vi er selvfølgelig meget spændte på, hvordan fornyelsen vil blive modtaget. Bladet giver nu et samlet billede af aktiviteter i hele området.
Samarbejdet kører foreløbig indtil udgangen af 2018, hvor vi sammen med Menighedsrådet vil evaluere processen.
Samarbejdet giver naturligvis også nogle økonomiske fordele, så vi altså har fremtidssikret udgivelsen af Treklang mange år frem.
”Kulturby 2017” har ikke ligefrem fyldt en hel masse for borgerne i Trige og Ølsted, MEN jeg vil gerne nævne, at det lykkedes at samle 257 borgere til ”spis sammen” arrangement i Den Japanske Have først i april. Der blev serveret spændene mad og spillet nogle musikalske indslag, men først og fremmest var der rigtig mange mennesker der på tværs havde en hyggelig aften.
Husk at der hver 2. torsdag er mulighed for lokalt at ”spise sammen” i Oasen
Mølleparken 1 og Ølsted Borgerforening delte årets pulje af blomsterløg. Her i Trige er løgene plantet omkring træerne langs Vestermøllevej, jeg ved ikke, hvor der er plantet i Ølsted. Men en stor TAK for indsatsen, som er et bidrag til forskønnelse af vore områder. Skulle andre have lyst til at forskønne deres områder, så er fristen for ansøgning den 6. juni. Send et par ord til Henny så bliver det videreekspederet. ”
3
Under bemærkninger til beretningen fortalte Jørgen Johnsen, at man i Ølsted har nedlagt forårsløg ved indfaldsvejene til byen.
På forespørgsel angående genansøgning om miljøgodkendelse fra HCS kunne formanden oplyse, at Fællesrådet har indsendt høringssvar hvori vi gør opmærksomme på, at arealet der søges miljøgodkendelse for, stadig ligger ovenpå de vandreservoir der skal beskyttes, og at HCS har problemer med at overholde gældende påbud om oprydning omkring deres arealer på Høgemosen.
Der efterlyses trafikregulerende foranstaltning i krydset Randersvej/Lergravvej/Pannerupvej, hvor der er problemer specielt i morgen og aftentrafikken. Problemerne ventes at stige, da udbygningen af arealerne på østsiden af Randersvej nu er påbegyndt. Her er naturligvis også bekymringer omkring skolevejen. Fællesrådet er opmærksomt på det, og tager det med på augustmødet i Aarhus Kommune.
For andet år i træk har anlægsgartnerne, der passer plænen ved Smedebroen, klippet de mange forårsløg ned, før de har samlet kræfter til blomstring i 2018. Vi har påtalt det hos pedellen på Bjørnshøj og lederen af Bjørnshøj, uden resultat. Man skulle tro, at anlægsgartnere ved, hvordan man behandler planter optimalt, men det er åbenbart ikke tilfældet. Næste trin er en henvendelse til Aarhus Kommune, hvor vi vil gøre opmærksomme på den manglende professionalisme fra gartnernes side.
Som formanden nævnte i beretningen vil kommunen opsige deres lejemål på Trige Søndergård.
Skoleleder Torben Melvin kunne bekræfte, at man i september påbegynder en udbygning/ombygning/renovering af Bakkegårdsskolen, til den nette sum af 12.mio. kr.. Det skal give plads til, at fritidsklubben og SFO klubben kan være på skolen i stedet for i eksterne lejemål.
Arbejdet forventes færdigt til august 2018.
Hvad der så skal ske med Søndergård står hen i det uvisse, da det ikke vil være muligt at få økonomien til at hænge sammen uden huslejen for de lokaler, som kommunen betaler. Der blev givet udtryk for nogen frustration over, at de gode faciliteter som Søndergård kan tilbyde ikke skal benyttes.
Torben Melvig kunne også fortælle, at der for 1½ år siden blev nedsat et lederråd bestående af bl.a. repræsentanter for institutioner og SSP. Bevillingen på ½ mio./år kan bruges til aktivitet blandt børn og unge og giver mulighed for hurtig indgriben, hvis der opstår uro blandt de unge. Sidste år er der brugt midler til bl.a.
- Creaværksted
- Ungefestival
- Multiidræt
- 7. kl. har været på weekend med Trænerspiren som har til formål at gøre unge interesseret i en lederuddannelse, der kan komme ungegrupper til gavn. Foreløbig er der 20 interesserede.
- Unge fra Trige – Whired – har fået støtte til et projekt, hvor de har udviklet en ”dims” til oprulning af mobilledninger. I en konkurrence, udskrevet af Mind Your Own Business, vand de unge Æresprisen for deres projekt med ordene ”I år går prisen for Innovation og Nytænkning til en mikrovirksomhed med ambitiøse drenge, der ikke er bange for at tænke stort”.
- Der arbejdes på at få lavet en skaterbane et sted på skolens område.
4
Ja, der sker faktisk mange ting på skolen, som det omkringliggende samfund ikke hører om, undtage hvis man har skolesøgende børn. Det kunne jo godt være, at ”folk i Trige” også gerne ville høre om de spændende ting der foregår i skoleregi.
Torben Melvig roste det gode samarbejde der er mellem lokalområdes institutioner, ST 70, KFUM spejdere og skolen.
Der arbejdes på at få en Multibane ved Grundejerforeningen Bærmosehøjen. Desværre kom de der skulle fortælle om planerne ikke, men mon vi ikke hører mere til den historie.
4. Regnskaber for Trige-Ølsted Fællesråd og Treklang enstemmigt godkendte.
5. Ingen nedsatte udvalg.
6. Ingen indkomne forslag
7. Genvalg til Peter Koberg og Thorsten Ericson
Genvalg til Annette Kjær Lange. Var desværre ikke mulighed for at få endnu en suppleant.
Genvalg til revisor Jørgen Johnsen
8. Under eventuelt blev der spurgt ind til, om der er uro blandt de unge i byen. Det kunne der svares benægtende på, der er ikke rejst sigtelser blandt unge i Trige det sidste år.
Anne Marie fra biblioteket nævnte, at det flyder med affald omkring containerne på P-pladsen bag Brugsen. Henny tager kontakt til AffaldVarme.
Ole Andersen kunne oplyse, at alle containere til opsamling af glas og papir, bliver fjernet 1. oktober, når det nye affaldssystem tages i brug.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og der serveredes et lettere traktement.
Ref.: Henny Hansen
5.juni 2017.

Udskriv

Referat fra Repræsentantskabsmøde 29 maj 2018

Trige-Ølsted Fællesråd

 Steen Edeling fremlagde Forretningsudvalgets beretning

Velkommen til det halvårlige repræsentantskabsmøde. Ikke bare i Trige, men i det ganske land har vi haft en fantastisk maj måned, og vi kan jo håbe, at såvel vejr som humøret holder sig hele sommeren over. Vi har i nat fået en ordentlig skylle, og jeg er sikker på, at ikke mindst vore landmænd bland os er glade. Hvis vi kan få lavet en aftale om, at det kun regner om natten, vil det jo være fint.

Jeg vil starte med at sige lidt om ”Torvet”, d.v.s. området foran Brugsen. Træerne langs  vejen blomstrede så flot her i foråret, men ellers er området desværre lidt misligholdt.

Mere eller mindre skæve betonklodser og en plakatsøjle, der ikke bliver brugt, er situationen lige nu. Jeg vil den kommende tid tage kontakt til kommunen, som ejer størstedelen af pladsen, og forsøge at få dem til at gøre noget ved tingene. Jeg håber vi, i tæt kontakt med Jette i Brugsen, kan formå kommunen til at fikse det hele lidt op.

Og når jeg nu er ved det blomstrende forår; der vil også fremover være mulighed for at søge om blomsterløg. En portion på 2000 eller 3000 løg ER meget, så meld ind til Henny, og så kan der være mulighed for, at flere foreninger slår sig sammen om ansøgning af en portion blomsterløg.

Tilbage i foråret 2017 fremsendte Aarhus Kommune den første skrivelse om en evt. tilladelse til NCC om at ombygge og forny asfaltfabrikken. Fællesrådet fremsendte vores indsigelse og bekymring den 1. juli 2017, hvilket var medvirkende til, at Aarhus Kommune pålagde NCC at udarbejde en såkaldt VVM undersøgelse.

Tidligt dette forår har kommunen anmodet om vores forslag til en evt. tilladelse til NCC, og NCC har også holdt ”Åben fabrik” på området, hvor de fortalte lidt nærmere om planerne for stedet.

Forretningsudvalget har i brev af 5. april i år på ny skrevet til kommunen om vores bekymringer i forhold til fabrikken, særligt i forhold til miljø og trafikpåvirkninger af området og vores by. Jeg har i dag været i kontakt med Teknik og Miljø, og ud fra deres plan, skal vi helt hen til juni 2020, hvor der vil være udløb af den endelige klagefrist inden en evt. tilladelse til fabrikken.

Jeg kan ikke undlade at sige lidt om Letbanen. Sammen med de øvrige fællesråd har vi opfordret kommunen til at stille planerne om etape 2 lidt i bero. Der ser ud til, at et flertal i Byrådet har meget travl med at skyde etape 2 i gang. Jeg må bare sige, at historien omkring etape 1 ikke er imponerende. Byrådet og Region Midt HAR taget betaling for etape 1, bl.a. ved en markant forringelse af den kollektive trafik i Trige, og hvad har man leveret indtil nu? en minirute fra Banegården til Skejby og retur. Olm det er Letbanen der ”fortsat” hænger i bremsen, eller om det er uoverkommelige administrative forhindringer i Trafikstyrelsen skal jeg ikke gøre mig til dommer over. MEN hvor må det være TRÆLS at vore borger i Lisbjerg, Odder og Grenaa fortsat at kunne se de nyanlagte spor, men ingen tog  - som SLET INGEN TOG.

Borgmester Bundsgård, som jo siges at være folkelig, må simpelt hen lytte mere til borgerne og få sat gang i tingene.

Det forlyder, at Byrådet vil etablere en gruppe (af byrådsmedlemmer) der skal være i tættere kontakt med Fællesrådene – der lyder fint, såfremt det er tænkt som en kontaktordning, og ikke et filter.

Et andet sted i kommunen – Sport og Fritid – har man tanker på kultur i forstæderne. Vi har dog ikke i Fællesrådet udtænkt konkrete kulturtiltag, og har i denne omgang ikke søgt om at komme i betragtning til Kultureksperimentarium 2018.

I Trige kan vi se, at der fortsat er godt gang i udbygningen. I Pilehegnet er der stort set udlejet lige så hurtigt som de kan bygge rækkehusene. På Bærmosehøjen er stort set alle grunde nu ved at være bebygget og endnu en portion grunde er sat til salg på østsiden af Randersvej. Byen vokser og giver forhåbentlig mere liv og flere tilbud til dets borgere.

Kommunen har desværre opsagt lejemålet på Trige Søndergård for så vidt angår Fritidsklubben. Det bliver spændende at se, om andre eventuelt kan være interesseret i at leje sig ind i stedet. Forandringer sker der også i Trigeparken og ombygningen på Bakkegårdsskolen er i fuld gang.

Til slut vil jeg henlede jeres opmærksomhed på en app til jeres telefoner. ”Aarhus Borgertip” svarer til de muligheder, der rent faktisk har været tilgængelige på kommunens hjemmeside, men nu er det altså også muligt hurtigt på telefonen at kunne gøre opmærksom på ting og hændelser som ”nogen” burde gøre noget ved. Der er rigtig mange muligheder for at bringe sig i direkte dialog med kommunen, og jeg håber, at mange vil benytte sig af dette tilbud.                                                                                                       

 Bemærkninger til beretningen.

 Letbanen er til grin, en rigtig god Aarhushistorie

 Nu må der tages hånd om problemerne med udkørsel til Randersvej i Rema krydset.

Da vi nu har fået opfyldt vores ønske om fortov langs Lergravvej, så nu står Remakrydset for tur.

 På sidste møde fremlagde repræsentanter for Bærmosehøjen et projekt for grønt område. Der var begejstring for det, og der blev lovet, at vi ville høre mere om det bl.a. i Treklang. Siden har ingen hørt noget til det. Forretningsudvalget har rykket uden resultat, ligesom Treklang, der heller ikke har fået tilbagemelding.

Steen Søgård gjorde opmærksom på, at der er planer om udstykning af areal syd for Pannerupvej, umiddelbart bag Byhøjen.

Vi vil være obs på byggehøjden, når planerne bliver offentliggjort.

 Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkomne forslag til behandling.

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt

                                         

Genvalg til Steen Edeling, Peter Viuf og Henny Hansen

 Nyvalgt suppleant Jesper Holt Andersen

 Nyvalgt revisor Peter Bendtson.

 Under eventuelt blev spørgsmål rejst om støj fra forsamlingshuset, når det er udlejet til fester. Det vedrører ikke Fællesrådet, men repræsentanter for forsamlingshusets besvarede spørgsmål.

    Spørgsmål om dårlig vandafledning i svinget Trige Centervej/Holmkærvej tager vi med til næste møde hos kommunen.

Ref. Henny Hansen

                  

Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde 17_11_2016

Formand Steen Edeling kunne byde velkommen til det store fremmøde.

Niels Hjortshøj valgtes som ordstyrer og kunne straks give ordet videre til formanden for følgende beretning

”Beretning november 2016.

Velkommen til det halvårlige Repræsentantskabsmøde. Vedtægterne tilsiger vores halvårlige møder, men det er måske en overvejelse værd om det skal fortsætte med dette. De store nyheder hvert halve år er det svært at komme med. Det kræver en vedtægtsændring, og det skal vi måske overveje.

Lidt nyt er der dog at berette. Grunden hvor der tidligere. Var vendeplads for bybussen er købt af Trige Menighedsrådet, og jeg forventer de vil bruge den til p-plads. På den måde bliver der bedre forhold for besøgende til Sognegården, og færre biler der holder på vejen.

Fællesrådet har taget kontakt til Menighedsrådet om et muligt samarbejde mellem vores udgivelse af Treklang og Kirkebladet. Vi har haft en god snak, og arbejder videre med projektet.

På dette møde er der IKKE VALG til Forretningsudvalget. MEN jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå et slag for, at I alle tager en opfordring med hjem til jeres foreninger og kigger jer om efter yngre kræfter til at træde ind i Fællesrådet. Personligt har jeg nu siddet en årrække i Fællesrådet, og gennemsnitsalderen i Forretningsudvalget er efterhånden noget høj. så find de unge friske kræfter frem så vi kan bibeholde et Fællesråd.

Århus Kulturby 2017 glæder vi os til. I skrivende stund er der ingen konkrete arrangementer i den anledning i Trige, men vi kan håbe at det lykkes at fået par dråber på os her i området. ”når det regner på præsten,” osv, osv..

Midtbyen i Trige har været gravet op til den store guldmedalje. Arbejdet med nye kloakledninger må vi forvente tager yderligere en rum tid. Det skyldes separering af kloak og regnvand, og arbejdet vil nok tage yderlige et års tid.

Et arbejde vi til gengæld ikke har set så meget til er fortovet på Lergravvej. Vi har spurgt kommunen, og svaret er at det ER på vej, men i en proces hvor der mangler nogle formelle godkendelser hos bl.a. politiet.

For et par år siden havde nogle udfordringer i forhold til en evt. miljøgodkendelse til et genbrugsfirma. Vi kan konstatere, at NCC har indgivet ansøgning til kommunen om ibrugtagning af et ”nyt” anlæg. Der er rent faktisk tale om et anlæg, som man har købt og vil genopføre her i Trige. Kommunen har åbenbart lært af den forrige sag, og har i 1. omgang IKKE givet tilladelse, men tværtimod pålagt NCC at lave en VVM undersøgelse på projektet. HVIS firmaet rent faktisk får lavet en sådan undersøgelse, vil det være tidspunktet for at komme med indsigelser. Tilladelse til mere forurenede virksomhed, med de deraf afledte ulemper for borgerne i området, finder jeg meget uheldig, og vi vil i Fællesrådet følge processen tæt.

Thomasminde har været i alles søgelys gennem et par år eller mere. Angivelig er projektet dødt og de såkaldte visionære politikere i byrådet i Århus må affinde sig med den nuværende Århus Lufthavn.

Letbane arbejdet skrider planmæssigt frem, og opstarten i foråret 2017 er ikke usandsynlig længere.

Samtidig kan vi se frem til ibrugtagning af det nye anlæg på forbrændingen i Lisbjerg. Århus Kommune fortæller, at de HAR taget højde for den øgede trafik til Lisbjerg, og at de HAR planlagt for en ny Høgemosevej. Men hvornår den ser dagens lys er stadig ukendt.

På dagens møde er der kommet forslag om en fælles fastelavn i Trige. En rigtig god ide, men ikke noget som Fællesrådet kan stå for, men lad os tage en snak om det lidt senere på aftenen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Herefter var der spørgsmål og debat.

Hvis menighedsrådet etablerer en P-plads, vil den være omfattet af privatretlig regler, dvs. at der kan opstilles skilte med eventuelle begrænsninger for parkering.

Der er bekymring for, at kørsel med den megen halm der skal bruges på det nye anlæg i Lisbjerg, vil belaste vejene. Kun fremtiden kan vise om bekymringerne er berettigede, men det er klart, at en ny Høgemosevej vil være en klar forbedring. Der er tvivl om chaufførerne vil køre den lange omvej fra motorvejen over Ikea rundkørslen til Lisbjerg.

”Forslag til fælles Fastelavns- og juletræsfest for alle i Trige, i Trigehallen.

2017 er kulturår, og vi kan med fælles arrangementer vise, at landsbymiljøet i Trige er i positiv udvikling og ikke afvikling.

Formålet med forslaget er, at alle kan samles og deltage i begivenhederne, og dermed undgår, at der afholdes små fester rundt i byens institutioner og grundejerforeninger, hvor kun en begrænset del af borgerne kan være med.

Her tænkes også på det pres, som forældre er ude for, når børnene gerne vil være med flere steder.

Foreningerne i byen vil kunne løfte byrden sammen og via samarbejde komme tættere på hinanden.

Den til tider kvartermæssige opdeling der har været gennem flere år, vil kunne opblødes og især tilflyttere kan komme med i et fællesskab via disse events.”

Der udspandt sig en længere debat om forslaget, dels om nødvendigheden af et sådant arrangement dels om hvordan det kan stables på benene og hvem der skal gøre det. Nogle mente, at der allerede er nok arrangementer, og at der er plads til flere på disse. Konklusionen blev, at eventuelle interesserede kan henvende sig til Bodil Nielsen. Fællesrådet er ikke afvisende overfor at yde et økonomisk tilskud.

Debat med gode råd om hvordan letbanen skulle have løst overkørselssporet i Lisbjerg og om det pågående arbejde med vejen gennem Lisbjerg.

I samme forbindelse rundedes busdriften. Trige får igen halvtimedrift på hverdage og timedrift på søn og helligdage når letbanen starter op i maj 2017. Der bliver lavet P-plads ved skolen i Lisbjerg og man kan herfra tage letbanen til Aarhus. Det er dog mere fordelagtigt at tage bussen til AUH Skejby hvor man kan komme med letbanen hver 10ende minut.

Udbedring af Ølstedvej fra Høgemosevej til Randersvej skulle være undervejs, men der foreligger ikke noget konkret svar på vores forespørgsel.

Henny Hansen, 17-11-2016