Udskriv

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I TRIGE-ØLSTED FÆLLESRÅD D. 30. MAJ 2017.

Fremmøde; 31 personer.
Afbud: 4 personer
Formand Steen Edeling bød velkommen.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Udvalgsberetninger til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Forretningsudvalget
På valg: Peter Koberg og Thorsten Ericson
Valg af suppleanter
På valg: Annette Kjær Lange og Ingerlise Jensen
Valg af revisor
På valg Jørgen Johnsen
8. Eventuelt.
1. Niels Hjortshøj valgtes som ordstyrer.
2. Ingen nye medlemmer
3. Forretningsudvalgets beretning.
”I april havde Henny og jeg lejlighed til at deltage ved et møde hvor Århus Kommune fortalte om planer og udvikling frem mod år 2050! Personligt vil jeg være omkring 93 år, så det er jo nok ikke sikkert det er noget man (jeg) får set virkeliggjort!
Man forventer, at kommunen vokser med ca. 6000 mennesker pr. år og at ca. halvdelen af dem bosætter sig i den nordlige del af kommunen, dvs. først og fremmest Lisbjerg og Nye! Der snakkes meget om ”fortætning”, i den nuværende midtby, altså flere højhuse. Det er også kommet frem, at der så småt snakkes om en ny skole i Nye, men fra en sådan beslutning tages, til den står færdig vil der gå ca. 5 år.
Det mest bemærkelsesværdige vi så på mødet var dog nok, at der på et kort var indtegnet linjeføringen for Letbanen, og den gik helt til Trige!
Udviklingen i Trige står heller ikke stille: Der er kun 6 ledige grunde på Bærmosehøjen, og selv på de såkaldte ”storparceller” er byggeriet gået i gang. Adgangen til de nye rækkehuse bliver via en nyetableret vej, ”Pilehegnet”. Andre nye veje i Trige er ”Rødlervænget” og Blålervænget” På den østlige side af Randersvej (Byhøjtoften og Byhøjengen) er der også kommet gang i husbyggerierne. Grundene lå byggemodnet et stykke tid, men efter snakken omkring en evt. lufthavn forstummede, er der solgt en del grunde. Et hus er færdigt og taget i brug og yderlige to er under opførsel. Angiveligt er der solgt 11 grunde og yderligere er 2 reserveret.
I Ølsted ser vi, at der bygges så der sker også noget nyt.
Kloakeringen og separationen af regnvand, fortsætter gennem ”det gamle” Trige og arbejdet når angiveligt Smedetoften omkring september i år.
2
Et andet projekt er ændring af vejstatus for en række veje i området. Århus Kommune overvejer at varsle op mod 900 veje om deres fremtidige ”vejstatus”. Kort fortalt handler det om at fortælle grundejerne langs disse veje, at de fremover skal være såkaldte ”privat fællevej”, hvor det er husejerne langs vejen der overtager vejvedligeholdelsen. Blandt de veje i vores område der tænkes ændret er Hjulgårdsvej, Gartnerparken, Peter Vilkensvej og Høgemosevænget. Det er naturligvis meget vigtigt at man er opmærksom på i hvilken stand en sådan vej overtages. Jeg vil gerne opfordre ALLE til at etablere grundejerforeninger, så man har ”fælles fodslag”, når og hvis man kommer i den situation at man skal overtage vejforpligtigelserne.
Senest har vi modtaget brev fra Århus Kommune omkring firmaet HCS. De ønsker (igen) at udvide deres aktiviteter på Høgmosevej. Beboere i tilknytning til adressen har modtaget direkte besked. Jeg skal opfordre alle til at gøre relevante indsigelser til Kommunen, og vil understrege at virksomheden fortsat er placeret oven på vandreserver der skal være med til at dække borgerne behov for rent vand mange år frem.
Fortovet langs Lergravvej er nu efter mange års ønske etableret. Det har været en meget lang kamp med kommunen for at få dette igennem, men trods dette vil jeg gerne takke Århus Kommune og vil samtidig gøre opmærksom på, at vi også fremadrettet vil presse på for forbedringer i Trige og Ølsted.
Århus Kommune har varslet, at de trækker en række aktiviteter væk fra Trige Søndergaard. Åbenbart for at samle alle aktiviteter på Bakkegårdsskolen.
Skoleleder Torben er tilstede i aften, og jeg har aftalt med ham, at han i forlængelse af beretningen får lejlighed til at fortælle om planerne for Bakkegaardsskolen.
Et par ord om vores blad TREKLANG. Det er nu lykkes at indgå et samarbejde med Menighedsrådene i Trige, Ølsted og Spørring, så vi fremover udsender Treklang som et fællesblad for såvel Fællesrådet som Menighedsrådene. Bladet bliver omdelt inden Pinse og vi er selvfølgelig meget spændte på, hvordan fornyelsen vil blive modtaget. Bladet giver nu et samlet billede af aktiviteter i hele området.
Samarbejdet kører foreløbig indtil udgangen af 2018, hvor vi sammen med Menighedsrådet vil evaluere processen.
Samarbejdet giver naturligvis også nogle økonomiske fordele, så vi altså har fremtidssikret udgivelsen af Treklang mange år frem.
”Kulturby 2017” har ikke ligefrem fyldt en hel masse for borgerne i Trige og Ølsted, MEN jeg vil gerne nævne, at det lykkedes at samle 257 borgere til ”spis sammen” arrangement i Den Japanske Have først i april. Der blev serveret spændene mad og spillet nogle musikalske indslag, men først og fremmest var der rigtig mange mennesker der på tværs havde en hyggelig aften.
Husk at der hver 2. torsdag er mulighed for lokalt at ”spise sammen” i Oasen
Mølleparken 1 og Ølsted Borgerforening delte årets pulje af blomsterløg. Her i Trige er løgene plantet omkring træerne langs Vestermøllevej, jeg ved ikke, hvor der er plantet i Ølsted. Men en stor TAK for indsatsen, som er et bidrag til forskønnelse af vore områder. Skulle andre have lyst til at forskønne deres områder, så er fristen for ansøgning den 6. juni. Send et par ord til Henny så bliver det videreekspederet. ”
3
Under bemærkninger til beretningen fortalte Jørgen Johnsen, at man i Ølsted har nedlagt forårsløg ved indfaldsvejene til byen.
På forespørgsel angående genansøgning om miljøgodkendelse fra HCS kunne formanden oplyse, at Fællesrådet har indsendt høringssvar hvori vi gør opmærksomme på, at arealet der søges miljøgodkendelse for, stadig ligger ovenpå de vandreservoir der skal beskyttes, og at HCS har problemer med at overholde gældende påbud om oprydning omkring deres arealer på Høgemosen.
Der efterlyses trafikregulerende foranstaltning i krydset Randersvej/Lergravvej/Pannerupvej, hvor der er problemer specielt i morgen og aftentrafikken. Problemerne ventes at stige, da udbygningen af arealerne på østsiden af Randersvej nu er påbegyndt. Her er naturligvis også bekymringer omkring skolevejen. Fællesrådet er opmærksomt på det, og tager det med på augustmødet i Aarhus Kommune.
For andet år i træk har anlægsgartnerne, der passer plænen ved Smedebroen, klippet de mange forårsløg ned, før de har samlet kræfter til blomstring i 2018. Vi har påtalt det hos pedellen på Bjørnshøj og lederen af Bjørnshøj, uden resultat. Man skulle tro, at anlægsgartnere ved, hvordan man behandler planter optimalt, men det er åbenbart ikke tilfældet. Næste trin er en henvendelse til Aarhus Kommune, hvor vi vil gøre opmærksomme på den manglende professionalisme fra gartnernes side.
Som formanden nævnte i beretningen vil kommunen opsige deres lejemål på Trige Søndergård.
Skoleleder Torben Melvin kunne bekræfte, at man i september påbegynder en udbygning/ombygning/renovering af Bakkegårdsskolen, til den nette sum af 12.mio. kr.. Det skal give plads til, at fritidsklubben og SFO klubben kan være på skolen i stedet for i eksterne lejemål.
Arbejdet forventes færdigt til august 2018.
Hvad der så skal ske med Søndergård står hen i det uvisse, da det ikke vil være muligt at få økonomien til at hænge sammen uden huslejen for de lokaler, som kommunen betaler. Der blev givet udtryk for nogen frustration over, at de gode faciliteter som Søndergård kan tilbyde ikke skal benyttes.
Torben Melvig kunne også fortælle, at der for 1½ år siden blev nedsat et lederråd bestående af bl.a. repræsentanter for institutioner og SSP. Bevillingen på ½ mio./år kan bruges til aktivitet blandt børn og unge og giver mulighed for hurtig indgriben, hvis der opstår uro blandt de unge. Sidste år er der brugt midler til bl.a.
- Creaværksted
- Ungefestival
- Multiidræt
- 7. kl. har været på weekend med Trænerspiren som har til formål at gøre unge interesseret i en lederuddannelse, der kan komme ungegrupper til gavn. Foreløbig er der 20 interesserede.
- Unge fra Trige – Whired – har fået støtte til et projekt, hvor de har udviklet en ”dims” til oprulning af mobilledninger. I en konkurrence, udskrevet af Mind Your Own Business, vand de unge Æresprisen for deres projekt med ordene ”I år går prisen for Innovation og Nytænkning til en mikrovirksomhed med ambitiøse drenge, der ikke er bange for at tænke stort”.
- Der arbejdes på at få lavet en skaterbane et sted på skolens område.
4
Ja, der sker faktisk mange ting på skolen, som det omkringliggende samfund ikke hører om, undtage hvis man har skolesøgende børn. Det kunne jo godt være, at ”folk i Trige” også gerne ville høre om de spændende ting der foregår i skoleregi.
Torben Melvig roste det gode samarbejde der er mellem lokalområdes institutioner, ST 70, KFUM spejdere og skolen.
Der arbejdes på at få en Multibane ved Grundejerforeningen Bærmosehøjen. Desværre kom de der skulle fortælle om planerne ikke, men mon vi ikke hører mere til den historie.
4. Regnskaber for Trige-Ølsted Fællesråd og Treklang enstemmigt godkendte.
5. Ingen nedsatte udvalg.
6. Ingen indkomne forslag
7. Genvalg til Peter Koberg og Thorsten Ericson
Genvalg til Annette Kjær Lange. Var desværre ikke mulighed for at få endnu en suppleant.
Genvalg til revisor Jørgen Johnsen
8. Under eventuelt blev der spurgt ind til, om der er uro blandt de unge i byen. Det kunne der svares benægtende på, der er ikke rejst sigtelser blandt unge i Trige det sidste år.
Anne Marie fra biblioteket nævnte, at det flyder med affald omkring containerne på P-pladsen bag Brugsen. Henny tager kontakt til AffaldVarme.
Ole Andersen kunne oplyse, at alle containere til opsamling af glas og papir, bliver fjernet 1. oktober, når det nye affaldssystem tages i brug.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og der serveredes et lettere traktement.
Ref.: Henny Hansen
5.juni 2017.