Udskriv

Referat af Repræsentantskabsmøde i Trige-Ølsted Fællesråd den 12. maj 2016.

Trige-Ølsted Fællesråd afviklede det halvårlige repræsentantskabsmøde den 12. maj i Trige Forsamlingshus.

31 medlemmer deltog.

Efter velkomst valgtes Niels Hjortshøj som ordstyrer og vi kunne samtidig byde velkommen til Grundejerforeningen Bærmosehøjen, som er nyt medlem af Fællesrådet.

Herefter fik formand Steen Edeling ordet for årets beretning.

Så er der igen lejlighed til at vi i Fællesrådet kan hilse på repræsentanterne fra medlemsforeningerne. Det er dejligt at se et så stabilt fremmøde og jeg skal naturligvis straks beklage at udsendelsen af indbydelsen til forårets Repræsentantskabsmøde har været ramt at ”mus i maskineriet”. Om der har været en ”orm” i PC, eller om det er en såkaldt ”40 cm. fejl” skal være usagt. Nu er vi her og gennemføre Repræsentantskabsmødet.

Fællesrådet har fortsat 37 medlemsforeninger og repræsenterer bredt foreningslivet i Trige og Ølsted. Vi er en paraplyorganisation, og populært sagt bindeleddet mellem foreningerne og Århus Kommune. Jeg vender tilbage til dette lidt senere.

Vi er ikke ramt af de store genvordigheder i øjeblikket, men jeg vil dog nævne et par ting som fylder, når man møder borgerne i byen.

Letbanen er nu tydeligvis en realitet. Sporarbejdet hele vejen fra Lisbjerg og ned til midtbyen via Skejby er tydeligvis ”på skinner” og vi kan se frem til igangsættelsen af det store projekt. Fællesrådet afviklede primo februar en mødeaften på Bakkegårdsskolen, hvor repræsentanter fra kommunen og fra Midt trafik orienterede om Letbanens indflydelse på bustrafikken til og fra Trige.

Fællesrådet sendte på baggrund af det officielle forslag en høringsskrivelse til kommunen og opfordrede samtidig vores medlemsforeninger til det samme, hvis man havde input til sagen. Kort fortalt er tanken, at linje 1A nedlægges og erstattes af linje 2A og at afgangsfrekvensen i Trige skæres fra 3 til 2 pr. time i ”myldretiden”. Vi har påpeget, at det er en konkret serviceforringelse. Hvor langt arbejdet er, med den endelige fremtidige køreplan er uvist. Den har på nuværende tidspunkt IKKE været gennem byrådet.

Lufthavn i vores baghave! De foreløbige planer/ønsker om en Lufthavn i Thomasminde rumler fortsat. En af vores medlemsforeninger har opfordret Fællesrådet til at indkalde til et borgermøde om sagen. Vi vil rigtig gerne informere mest muligt om evt. planer. I Forretningsudvalget er vi hverken for eller imod, men er stor fortaler for at der informeres mest muligt. De ”informationsmøder”, der hidtil har været afholdt i visse omegnsbyer, har alle taget udgangspunkt i en modstand mod en evt. lufthavn. Forretningsudvalget vil gerne støtte op om et møde hvor både tilhængere og modstandere i forhold til en lufthavn ved Thomasminde kan komme til orde.

Via mit eget netværk har jeg forsøgt, om det kunne være repræsentanter fra Århus Kommune, der kunne informere om hvad der er op eller ned i planerne. Jeg har fået tilkendegivet, at kommunen IKKE før en evt. vedtagelse af en VVM undersøgelse vil kaste sig ud i en sådan information. Fra dagspressen kan vi læse, at Århus Kommune fortsat er i dialog med trafikministeriet om en lang række detaljer, før man overhovedet er i stand til at beslutte noget om en VVM undersøgelse og om hvem der i givet fald skal betale en sådan undersøgelse.

Som nævnt er vi i Fællesrådet en paraplyorganisation, og vi støtter gerne op om evt. initiativer fra medlemsforeningerne. Vi ønsker mest mulig information om sagen, men vil gerne, at informationen også er mest mulig objektiv.

Det årlige Fællesrådsmøde med kommune er afholdt på Rådhuset. Personligt finder jeg møderne noget navlebeskuende, da de enkelte Fællesråd har deres små ”slåskampe” om helt lokale ting. På det forrige møde talte man meget om det fremtidige bibliotek på havnen. Det er i mellemtiden blevet en realitet og DOKK1 er blevet taget rigtig godt i mod af den almindelige Århusianer og i særdeleshed af de studerende.

Treklang er et tilbagevendende punkt i min beretning. Bladet har nu kørt i en årrække og er blevet noget, som vi alle forventer dumper ind i brevkassen med jævne mellemrum. MEN vi er måske også blevet lidt forvente.

Vi mangler annoncører og redaktionen efterspørger både input i form af indlæg og folk, der kan give en hånd med i arbejdet med bladet. Driften har det seneste år givet underskud og selv om, der er en god kapital, er det jo uholdbart på den lange bane.

Der er måske behov for nytænkning i form af at bladet gøres elektronisk og vi skal måske delegere arbejdet med at få annoncører?

Så det korte af det lange; støt bladet, send indlæg og støt annoncørerne, for så bliver der flere af dem!

Trige Søndergaard blev etableret for en del år siden. Takke være gode ideer og ihærdig indsats blev den daværende faldefærdige gård lavet om til et sted, som mange Trige borgere bruger. Fællesrådet har lejet lokalerne øverst i den renoverede del og disse lokaler er naturligvis til rådighed for medlemsforeningerne, så brug det.

Jeg har tidligere beklaget mig over, at vi hos kommunen år efter år kan fremsætte de samme ønsker om ting og sager uden, at der skete en disse. Et af vores ønsker gennem mange år, har været en sti eller fortov fra Flügger krydset op mod Rema. Alt tyder NU på, at det rent faktisk bliver en realitet i år. Moesgaard har været ude i området og sikret sig, at der ikke ligger rester af en boplads under jordoverfladen og projektet står nu også i de officielle papirer fra Århus Kommune. Så hvis det går efter planen, har vi en sti/fortov inden årets udgang!

Til sidst vil jeg sige, at det jo er super positivt, at der er gang i husbyggeriet i byen. Nye huse skyder op som forårsblomster i maj med et signal om, at der fortsat er liv i Trige og omegn.

Beretningen medførte en snak om flytning af Aarhus lufthavn fra Tirstrup til Thomasminde. Det er et emne, som mange har en mening om, selvom der ikke på nuværende tidspunkt er truffet nogen endelig beslutning. Første step er beslutning om der skal laves en VVM undersøgelse, men sagen har end ikke været i byrådet endnu. Som det fremgår af formandens beretning, vil Fællesrådet, så snart der foreligger valide beslutninger, orientere om det.

Der er afholdt møde om lufthavnsplanerne i Skødstrup, hvor personer fra Trige har deltaget og ”de var rystede over, hvad de hørte på mødet”, andre bemærkninger som, det bliver kaotisk med trafikken på Randersvej og det vil gå ud over grundvandet, blev fremført.

Alt andet lige, så er der IKKE truffet beslutninger hverken i trafikministeriet eller i Byrådet, derfor må vi afvente.

Forretningsudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt.

Fællesrådets økonomi er rimelig god, men for Treklangs vedkommende er der røde tal. Vi mangler annoncer og mandskab til at deltage i den daglige drift af bladet. Forskellige tiltag blev foreslået, det vil nu være op til forretningsudvalget at få styr på tingene.

Der var genvalg til forretningsudvalgets afgående medlemmer og til suppleanterne. Nyvalgt revisor er Teddy Weinrich.

Under eventuelt blev følgende drøftet:  Vand i svinget Vestermøllevej/Trige Centervej, regulering af krydset Randersvej,Lergravvej/Pannerupvej.

Bibliotekar Anne Marie Jensen kunne orientere om, at Trige bibliotek ikke mere er et lokalt bibliotek, men et medborgercenter. Der ændres dog ikke ved åbningstider og betjening. Ændringen er et led i omstrukturering af biblioteksvæsenet, der omfatter 18 biblioteker og DOKK1.

Hvordan bruger vi 1 mio. kr. i Trige? Dette spørgsmål blev rejst på en nylig afholdt workshop på Bakkegårdsskolen. Pengene skal bruges til projekter, der fremmer samarbejdet mellem børn, unge og voksne i lokalområdet. Så har du en ide så kom på banen.  Se i øvrigt en længere artikel i Treklang nr. 84.

Skal vi holde fælles juletræ i Trigehallen? Et andet forslag til fællesarrangementer med mange fordele. Det kan spare tid for institutioner og foreninger, i hallen er der plads til alle, tilflyttere kan træffe trigeboerne og trigeboerne kan træffe nye mennesker. Kort sagt et godt initiativ til at skabe socialt fællesskab og nye netværk..

På affaldets dag mødte 10-12 personer op for at hjælpe med at rydde op i Trige. På 2 timer blev der samlet 140 kg. affald + 1 gl. cykel.  Et pænt resultat som blev belønnet med kaffe og brød sponsoreret af Dag’li brugsen. Næste år skal der laves opslag i god tid før, så flere kan deltage.

Forslag om opsætning af affaldskurve ved de to stier fra Trigeparken til Bjørnshøjvej.

Igen i år kan Fællesrådets foreninger ansøge om blomsterløg til udplantning i området. Ølsted Borgerforening og Mølleparken 1 har lagt billet ind. Det skaber glæde, når de mange påskeliljer der er plantet i plænen ved Smedebroen, står i fuldt flor. Desværre er de anlægsgartnere der slår plænen ikke indstillet på at liljerne skal blomstre næste år. Dagen efter vores møde blev plænen og liljerne klippet og dermed mister de den grokraft de skulle samle til næste år. Fællesrådet tager en alvorlig snak med rette vedkommende om det.

HEH